Benchmarking zewnętrzny oddziaływania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na środowisko naturalne

Anna Balicka

Abstract

The aim of the article is to present the possibility of using external benchmarking to determine the impact of automotive companies on the natural environment. The research was carried out on data published in the external reporting of enterprises from 2015/2016 and 2016/2017, coming from ten international organizations producing the largest number of motor vehicles in the world. The use of external benchmarking allows to compare the impact of each unit on the natural environment and determine the leader in a given area. The identification of key factors specific to the environmental issues of the automotive industry, reflecting the organization’s environmental impact, allows the assessment of the most important areas of activity of automotive industry entities in which it is necessary to neutralize the impact of entities on the external environment. The following research methods were used to write an article: literature studies, analysis, synthesis and inference.
Autor Anna Balicka (ZIF / IR / KRC)
Anna Balicka
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Inne wersje tytułuThe external benchmarking of the influence of enterprose industry business on the natural environment
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr514
Paginacja11-19
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimbenchmarking, branża motoryzacyjna, oddziaływanie na środowisko
Słowa kluczowe w języku angielskimbenchmarking, automotive industry, environmental impact
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania benchmarkingu zewnętrznego do określenia wpływu działalności przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na środowisko naturalne. Badania zostały przeprowadzone na danych publikowanych w zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstw z lat 2015/2016 i 2016/2017, pochodzących z 10 organizacji międzynarodowych produkujących najwięcej pojazdów samochodowych na świecie. Zastosowanie benchmarkingu zewnętrznego pozwala na porównanie wpływu, jaki wywiera na środowisko naturalne każda z badanych jednostek, i określenie lidera w danym obszarze. Wyodrębnienie kluczowych czynników odzwierciedlających wpływ organizacji na środowisko umożliwia ocenę najważniejszych obszarów działalności jednostek branży motoryzacyjnej, w których konieczna jest neutralizacja oddziaływania podmiotów na otoczenie zewnętrzne. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, syntezę i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/73879
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Balicka_Benchmarking_Zewnetrzny_Oddzialywania_Przedsiebiorstw_w_Branzy.pdf 362,35 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót