Paradygmat zasobowy a paradygmat sieciowy. Nauka czy sztuka?

Mariusz Maziarz

Abstract

In spite of criticism voiced by a few philosophers of economics, the methodology of logical positivism is still believed to be the gold standard of science by the majority of economists, especially those employing quantitative methods to their research. At the same time, management is often accused of not being scientific to a degree that is characteristic for economics, which is usually called the queen of the social sciences due to its mathematization and formalization. Therefore, addressing the question whether management can be named a science according to the neopositivist methodology can be fruitful. In this article two paradigms present in the contemporary management are considered (1) the resource paradigm and the (2) network paradigm. Operationalization of the logical-positivist philosophy of science in the context of economics shows that the science of management should be grounded in the rules as follows: (1) causality should be defined in terms of constant (stochastical or deterministic) conjunctions; (2) the synthetic a priori sentences should be excluded from analyses as nonscientific; (3) truth should be defined in terms of correspondence to reality; (4) management should employ the confirmationist methodology; (5) scientific laws should be read out as constant dependencies; (6) science consists of (at least theoretically) confirmable sentences only. The analysis shows that both considered paradigms do not fulfill fully the demands of the neopositivist methodology. However, considering the utility of these research programs in the practice of management, the results can suggest that changing the philosophy of science which grounds management theories instead of reforming the methodology of management might be necessary. For instance, critical realism seems to be more appropriate and descriptively adequate philosophical stance.
Author Mariusz Maziarz (ES)
Mariusz Maziarz,,
- Faculty of Economic Sciences
Other language title versionsResource paradigm vs. network paradigm. Science or art?
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3 (15)
Pages9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishparadygmat zasobowy, paradygmat sieciowy, zarządzanie, filozofia ekonomii, pozytywizm logiczny, problem demarkacji
Keywords in Englishresource paradigm, network paradigm, management, philosophy of economics, logical positivism, demarcation problem
Abstract in PolishMimo wielokrotnie formułowanych w ostatnim dwudziestoleciu uwag krytycznych pod adresem neopozytywistycznej metodologii ekonomii, wielu współczesnych ekonomistów (zwłaszcza tych wykorzystujących w badaniach metody ilościowe) wciąż przyjmuje ją za obowiązujący paradygmat. Jednocześnie często uważa się, że nauki o zarządzaniu nie wypełniają ideału nauki w takim stopniu jak ekonomia, którą zwykło się uważać za królową nauk społecznych. Dlatego zasadne wydaje się postawienie pytania, czy oraz w jakim stopniu nauki o zarządzaniu spełniają wymagania stawiane przez pozytywizm logiczny. W artykule rozważa się dwa podejścia do zarządzania: (1) paradygmat sieciowy oraz (2) paradygmat zasobowy. Operacjonalizacja neopozytywistycznej filozofii nauki umożliwia sformułowanie wymogów stawianych przez ten paradygmat: (1) utożsamienie relacji przyczynowych ze stałymi związkami korelacyjnymi lub funkcjonalnymi, (2) wyłączenie zdań syntetycznych apriori jako nienaukowych, (3) korespondencyjne definiowanie prawdy, (4) oparcie epistemologii na konfirmacjonizmie, (5) rozumienie praw naukowych, (6) rozumienie nauki jako zdań (przynajmniej teoretycznie) konfirmowalnych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż oba analizowane paradygmaty nauk o zarządzaniu nie spełniają całkowicie wymagań stawianych przed nauką przez neopozytywistów logicznych. Ze względu na praktyczną użyteczność zarządzania strategicznego proponuje się odrzucić pozytywizm logiczny i oprzeć metodologię nauk o zarządzaniu na bardziej liberalnych propozycjach teoretycznych (np. na metodologii krytycznego realizmu), które są adekwatniejsze do problemów nauk społecznych.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43254
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Maziarz_Paradygmat_zasobowy_a_paradygmat_sieciowy.pdf 382,69 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back