Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro

Jan Borowiec

Abstract

The scientific goal of the paper is to determinate the role of the monetary integration in the business cycles synchronization in the Euro Area, whereas the methodological goal is to determinate whether selection of the measure of business cycles synchronization and monetary integration significantly changes results of the research. Measures of the business cycles synchronization include: correlation of the output gap, business classical cycles concordance, similarity of macroeconomic shocks and cyclical divergence; measures of monetary integration include membership in the EMU and similarity of monetary policies. Research is based on the simple linear regression model supported by descriptive statistics and correlation analysis. Result of the research suggest that monetary integration fosters the business cycles synchronization in the Euro Area. However regression results are very sensitive to selection of measures of business cycles synchronization.
Autor Jan Borowiec (NE / KPEiESR)
Jan Borowiec
- Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
Tytuł czasopisma/seriiWspółczesne Problemy Ekonomiczne, [Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka: 2009-2015], ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (15)
Paginacja7-16
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimsynchronizacja cykli koniunkturalnych, strefa euro, integracja monetarna
Słowa kluczowe w języku angielskimbusiness cycles synchronization, euro area, monetary integration
Streszczenie w języku polskimCelem badawczym artykułu jest określenie roli integracji walutowej w synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, celem metodologicznym – ustalenie, czy wybór miary synchronizacji cykli i integracji walutowej ma istotne znaczenie dla wyników badań. Miarami synchronizacji cykli są: korelacja luki produktowej, konkordancja cykli, podobieństwo szoków oraz dywergencje cykliczne; miarami integracji walutowej – uczestnictwo w EMU oraz podobień- stwo polityki monetarnej. Główną metodą jest analiza regresji prostej, metodami dodatkowymi – statystyka opisowa i analiza korelacji. Z badań wynika, że synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro sprzyja integracja walutowa. Wyniki regresji są jednak są jednak bardzo wrażliwe na wybór miary synchronizacji cykli.
DOIDOI:10.18276/wpe.2017.15-01
URL http://www.wzieu.pl/zn/wpe/15/WPE_15_tresc.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót