Copyrights and human capital as the determinants of accounting development

Melania Bąk

Abstract

The practical application of accounting, its focus on practical goals, as well as the origins and development of accounting ‘from common knowledge to scientific knowledge’ represent the main prerequisites allowing to define accounting as a practical science. Its development depends on many factors including intangible assets (e.g., copyrights, human resources and human capital). The purpose of the article is to analyse the role played by the broadly approached intangible assets in the process of accounting development as a practical science, both in its scientific and practical dimension, based on the case of copyrights and human capital. Authors’ entitlements in the form of personal copyrights protect them and also create a scientific personality and human capital in the scientific/accounting environment. Both copyrights and human capital establish the identity of accounting, its image and reputation.
Author Melania Bąk (EMaT / DFaA)
Melania Bąk,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No345
Pages21-44
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polish rachunkowość jako nauka praktyczna, aktywa niematerialne ujawniane i nieujawniane, prawa autorskie, kapitał ludzki
Keywords in Englishaccounting as a practical science, intangible assets disclosed and undisclosed, copyrights, human capital
Abstract in Polish Możliwość praktycznego zastosowania rachunkowości, jej nastawienie na praktyczny cel oraz powstanie i rozwój rachunkowości „od wiedzy potocznej do wiedzy naukowej”, to główne przesłanki pozwalające określić rachunkowość jako naukę praktyczną. Jej rozwój zależy od wielu czynników, wśród których można wskazać aktywa niematerialne (np. prawa autorskie, zasoby ludzkie i kapitał ludzki). Celem artykułu jest przeanalizowanie roli, jaką pełnią szeroko pojęte aktywa niematerialne w procesie rozwoju rachunkowości jako nauki praktycznej na przykładzie prawa autorskiego i kapitału ludzkiego. Przysługujące twórcom utworów osobiste prawa autorskie chronią ich i jednocześnie kreują osobowość naukową i kapitał ludzki w środowisku naukowym/rachunkowym. Zarówno prawa autorskie, jak i kapitał ludzki tworzą tożsamość rachunkowości, jej wizerunek i reputację.
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2017/2017/se-34517.html
Languageen angielski
File
Bak_Copyrights_and_human_capital_as.pdf 323,7 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back