Internet rzeczy jako katalizator zmian w outsourcingu IT

Artur Rot , Małgorzata Sobińska

Abstract

According to the McKinsey&Company research, the Internet of Things is likely to generate significant economic benefits for the global economy. Branches of indus-try that have the greatest potential in this area include healthcare, infrastructural services, energy, construction, transport and public sector services. The discussed concept is a great opportunity for many organizations. The benefits they can get are related to the increase in employee productivity, better allocation of capital, cost reduction, improvement of customer relations, automation of business processes, which can accelerate the market entry and provide a better and faster response to customer needs.This concept is also likely to change the face of outsourcing of IT services and in the opinion of many analysts, as well as cloud computing, it can make a decisive contribution to changes in the range of IT outsourcing services while affecting the pace of growth in outsourcing.The article is an attempt to analyze the impact of the phenomenon of the Internet of Things on the functioning of modern business organizations and the business models they use. The main aim of this article is to show the impact that IoT can have on changes in the outsourcing of IT services. The authors will try to present the potential direction of changes as well as the opportunities and challenges that appear both for the clients and suppliers of IoT technologies.
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
, Małgorzata Sobińska (MISaF / IBI / DBIiM)
Małgorzata Sobińska,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No4/2
Pages197-207
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInternet rzeczy, outsourcing IT, usługi IT, modele biznesowe, innowacje technologiczne
Keywords in EnglishInternet of things, IT outsourcing, IT services, business models, technological innovations
Abstract in PolishWedług firmy badawczej McKinsey&Company Internet rzeczy ma szanse generować znaczne korzyści ekonomiczne dla światowej gospodarki. Gałęzie przemysłu, które mają największy potencjał w tym obszarze, uwzględniają szeroko pojęte zastosowania medyczne, infrastrukturalne, energetykę, budownictwo, transport oraz usługi w ramach sektora publicznego. Omawiana koncepcja to ogromna szansa dla wielu organizacji. Korzyści, jakie mogą one uzyskać, związane są ze zwiększeniem produktywności pracowników, lepszą alokacją kapitału, redukcją kosztów, poprawą relacji z klientami, automatyzacją procesów biznesowych, co może przyspieszyć wejście na rynek i zapewnić lepszą oraz szybszą reakcję na potrzeby klienta.Koncepcja ta ma również szanse na zmianę oblicza outsourcingu usług IT i w opinii wielu analityków, podobnie jak cloud computing, może przyczynić się w sposób zdecydowany do zmian w zakresie oferty usług w ramach outsourcingu IT, jednocześnie wpływając na ożywienie tempa wzrostu outsourcingu.Artykuł jest próbą analizy wpływu zjawiska Internetu rzeczy na funkcjonowa-nie współczesnych organizacji gospodarczych i wykorzystywane przez nie modele biznesowe. Celem głównym niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu, jaki może mieć Internet rzeczy na zmiany w outsourcingu usług IT. Autorzy podejmują próbę przedstawienia potencjalnego kierunku zmian oraz możliwości i wyzwań, jakie rysują się zarówno przed odbiorcami (klientami), jak i dostawcami technologii IoT.
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=535
Languagepl polski
File
Rot_Sobinska_Internet_ rzeczy_ jako_ katalizator_ zmian2018.pdf 237,68 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back