Usługi społeczne - kryteria wyboru miejsca i formy konsumpcji

Barbara Iwankiewicz-Rak

Abstract

In Poland, social services are provided by both private and public organizations and may be paid or for free. This is the result of government social policy which aims to guarantee citizens the ability to use those services. An example of a social services that are a public good are those provided by health care. Those services are provided by both private and public organizations nowadays. They are funded by The National Health Fund and the personal income of the population. Presented findings of the research indicate that the better quality services are provided by private organizations than the public ones. As a result, they are unreachable for people with financial difficulties. This results in an unequal access to health services in Poland. The survey results present the preferences of Poles for expected characteristics of health services quality. They also identify the preferences of people concerning setting charges for usage of these services.
Author Barbara Iwankiewicz-Rak (ES / IM / DPM)
Barbara Iwankiewicz-Rak,,
- Department of Principles of Marketing
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, [1896-382X], (0 pkt)
Issue year2012
No95
Pages25-35
Keywords in PolishUsługi, Konsumpcja, Ochrona zdrowia
Keywords in EnglishServices, Consumption, Health care protection
Abstract in PolishUsługi społeczne należą do dziedzin spożycia, których konsumpcja wa-runkuje rozwój społeczno-gospodarczy przez oddziaływanie na poziom oświa-ty, kultury i zdrowia społeczeństwa i które - z racji pełnionych funkcji, sposobu organizowania i finansowania - leżą w polu zainteresowań polityki gospodar-czej i społecznej rządów. Współcześnie w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej usługi te są świadczone przez publiczne i prywatne podmioty oraz finansowane zarówno z dochodów osobistych obywateli, jak i z funduszy pu-blicznych. Tworzy to warunki swobody wyborów konsumenckich co do pod-miotu świadczenia oraz sposobu odpłatności. W Polsce łatwość tych wyborów jest jednak ograniczona ze względu na złą sytuację ekonomiczną obywateli oraz niską jakość usług oferowanych przez podmioty publiczne. Celem artykułu jest przedstawienie w świetle wyników badań bezpośrednich opinii Polaków doty-czących różnic w sposobie oferowania usług przez podmioty prywatne i publiczne na przykładzie usług ochrony zdrowia. Wskazane przez responden-tów cechy tych usług stanowią także kryteria wyboru podmiotu medycznego jako miejsca korzystania z nich.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-07-23)
Additional fields
Tyt_nrUsługi w Polsce 2012. Teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back