Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do identyfikacji pozafiskalnych czynników ubóstwa

Marta Dziechciarz-Duda , Klaudia Przybysz

Abstract

There is a practical problem of identifying the poverty and the measurement of the level of poverty. A lot of methods of measuring poverty and identifying the poor people can be seen in the literature and research. A relatively new approach seems to be taking into account the multi-dimensionality by applying the fuzzy set theory to the measurement of poverty. This allows to define the degree of membership to a group of poverty or non poverty. The main goal of this article is to implement the fuzzy set theory approach to the definition and evaluation of poverty. It is assumed possible to identify psychological factors, generally classified as unmeasurable. This can be done by identifying the differences, for example in the perception of situation of households, which in varying degrees belong to the group of the poor. As it is known, a lot of families who are entitled to apply for social assistance, do not use it. The identification of the factors determining the behavior of households considered as poor, can be the main element in the creation of future instruments of social policy. The study was conducted on data from the Social Diagnosis 2014
Author Marta Dziechciarz-Duda (EMaT / DEaCS)
Marta Dziechciarz-Duda,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Klaudia Przybysz (MISaF / IZM / CE)
Klaudia Przybysz,,
- Chair of Econometrics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No384
Pages75-83
Keywords in Polishpomiar ubóstwa, teoria zbiorów rozmytych, klasyfikacja rozmyta
Keywords in Englishmeasurement of poverty, theory of fuzzy sets, fuzzy clustering
Abstract in PolishIstnieje problem identyfikacji osób ubogich oraz pomiaru poziomu ich ubó-stwa. W literaturze oraz w praktyce badawczej można zaobserwować wiele metod pomiaru ubóstwa oraz identyfikacji osób ubogich. Stosunkowo nowym podejściem jest uwzględnie-nie wielowymiarowości ubóstwa poprzez zastosowanie do jego pomiaru teorii zbiorów roz-mytych. Niniejszy artykuł ma na celu implementację teorii zbiorów rozmytych w podejściu do kwestii definicji i oceny ubóstwa. Zakłada się możliwość wyodrębnienia czynników psy-chologicznych, na ogół klasyfikowanych jako niemierzalne, które w różnym stopniu przyna-leżą do grupy ubogich. Identyfikacja czynników warunkujących zachowania gospodarstw domowych uznanych za ubogie może stanowić kluczowy element tworzenia programów pomocowych i przyszłych instrumentów polityki społecznej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.07
Languagepl polski
File
Dziechciarz_Duda_Przybysz_Zastosowanie_teorii_zbiorow_rozmytych_do.pdf 861,27 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTaksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back