Efektywność działania regionalnych izb obrachunkowych w latach 2009-2013 - próba oceny

Małgorzata Kwiatkowska

Abstract

All entities being functional in the economic system shoul d base their functioning for the principle of effective action. In addition not every ind i- vidual should be directed at the maximization of the profit, or the minim i- zation of the loss. Units of the sector non - profit, whether public institutions should also fulfil the idea of effective action through the aspiration for achievements of the goals they were appointed to which, that is for getting the effectiveness in the aspect praxeological. In order to appoint Regional Account Chambers providing for the contin uity the management of self - government units was, in addition at the achievement of this objective they should prefer preventive measures and repair. Analysis results of the f i- nancial management and the effectiveness of Regional Account Chambers action con ducted with using nontraditional indicators allow to state that consistently they are carrying Regional Account Chambers out purpose they were appointed to which, and hence are acting effectively in the mea n- ing praxeological. One should however state that made analysis should be only a point of departure for further research.
Author Małgorzata Kwiatkowska (EMaT)
Małgorzata Kwiatkowska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages177-190
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishWszystkie podmioty funkcjonujące w systemie gospodarczym powinny opierać swoje funkcjonowanie o zasadę efektywnego działania. Przy czym nie każda jednostka powinna być ukieru nkowana na maksymalizację z y- sku, bądź minimalizację straty. Jednostki sektora non - profit, czy też inst y- tucje publiczne ideę efektywnego działania powinny urzeczywistniać przez dążenie do realizacji celów, do jakich zostały powołane, a więc do uzyskania efe ktywności w aspekcie prakseologicznym. Celem powołania RIO było z a- pewnienie ciągłości gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przy realizacji tego celu winny one preferować środki prewency j- ne i naprawcze. Wyniki analizy gospodarki fina nsowej i efektywności dzi a- łania RIO przeprowadzonej z wykorzystaniem nietradycyjnych wskaźników pozwalają stwierdzić, iż RIO konsekwentnie realizują cel, do jakiego zostały powołane, a tym samym działają efektywnie w sensie prakseologicznym. Należy jednak stwierdzić, iż dokonana analiza powinna być jedynie pun k- tem wyjścia do dalszych badań.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back