Determinanty i wyzwania globalnego sourcingu usług IT

Artur Rot , Małgorzata Sobińska

Abstract

Taking sourcing decisions and implementing sourcing models in relation to IT services is an interesting area of theoretical as well as empirical research in the field of IT manage-ment (including service management and IT project management). It is connected with many important issues, such as: management of the organization's resources in the era of globalization and enterprise virtualization; development and improvement of IT; the impact of sourcing relations with IT service providers on innovation and increase of companies' competitiveness. The aim of the article is to indicate current trends in the practice of enterprise IT man-agement and to define the determinants of decisions regarding the implementation of sourc-ing models connected with the implementation of IT services using global resources, with particular emphasis on information security aspects. Based on the analysis of literature, personal experience and previous publications, the Authors discuss the essence and reasons for IT sourcing, trends in sourcing of IT services, socio-economic conditions for the relocation of IT services, threats related to the relocation of IT services and its impact on information security.
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
, Małgorzata Sobińska (MISaF / IBI / DBIiM)
Małgorzata Sobińska,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2018
No77
Pages231-244
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsourcing usług IT, cloud computing, globalizacja, bezpieczeń-stwo informacyjne
Keywords in Englishsourcing of IT services, cloud computing, globalization, infor- mation security
Abstract in PolishPodejmowanie decyzji sourcingowych w odniesieniu do usług IT stanowi interesujący obszar badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania IT (w tym zarządzania usługami i projektami IT). Związane to jest z wieloma istotnymi problemami jak np.: za-rządzaniem zasobami organizacji w dobie globalizacji i wirtualizacji przedsiębiorstw; roz-wojem i doskonaleniem IT; wpływem relacji sourcingowych z dostawcami usług IT na innowacyjność i wzrost konkurencyjności firm. Celem artykułu jest wskazanie aktualnych trendów w praktyce zarządzania obszarem IT organizacji oraz określenie determinant decyzji odnośnie implementacji modeli sourcingo-wych dotyczących realizacji/świadczenia usług IT z wykorzystaniem zasobów globalnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informacyjnego. Na podstawie analizy literatury, przeprowadzonych badań, własnych doświadczeń oraz dotychczasowych publikacji autorzy wskażą m.in.: istotę i przesłanki sourcingu usług, trendy w sourcingu usług IT w Polsce, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne relokacji usług IT, zagrożenia z nią związane oraz jej wpływ na bezpieczeństwo informacyjne.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2018.077.15
Languagepl polski
File
Rot_Sobinska_Determinanty_i_wyzwania_globalnego_sourcingu.pdf 425,51 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back