Rola samorządów w finansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Adriana Politaj , Andrzej Koza

Abstract

People with disabilities are one of the largest minorities in the world. They are often marginalized due to disability and are less competitive on the labor market. In many countries these people are covered by special care and protection of the state. This assistance is also used by local governments at various levels. In Poland, disabled people are covered by individual labor market instruments. They are financed from the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons and implemented by county institutions. Based of the results of research and literature studies, it should be noted that county governments do not involve their own funds to finance assistance for people with disabilities. Thanks to the implementation of subsidies for employment and self-employment in 2010-2017 over 14.6 thousand disabled people found employment. However, the average cost of leaving unemployment was almost 30.000 zlotys. Despite spending PLN 477 million for this purpose in 2010-2017, this did not significantly affect the situation of disabled people on the labor market. The situation of disabled people was mainly dependent on the general economic situation of the country and not on the tasks carried out by county governments.
Author Adriana Politaj (EMaT / DEaEP)
Adriana Politaj,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Andrzej Koza (EMaT / DFaA)
Andrzej Koza,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsThe role of self-governments in the financing of employment of disabled people.
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No509
Pages341-353
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsamorząd powiatowy, osoby niepełnosprawne, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zatrudnienie
Keywords in Englishcounty governments, handycapped people, State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, employment.
Abstract in PolishOsoby niepełnosprawne stanowią jedną z najliczniejszych mniejszości na całym świecie. Często są marginalizowane z powodu niepełnosprawności. W wielu krajach osoby te objęte są szczególną troską i opieką państwa. W Polsce osoby niepełnosprawne objęte są indywidualnymi instrumentami rynku pracy. Finansowane są ze środków PFRON i realizowane przez powiatowe instytucje. W świetle wyników badań należy stwierdzić, że samorządy powiatowe nie angażują własnych środków na finansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki realizacji dotacji do zatrudnienia oraz samozatrudnienia w latach 2010-2017 ponad 14,6 tys. osób znalazło zatrudnienie. Średni koszt wyjścia z bezrobocia sięgał prawie 30 tys. zł. Pomimo wydatkowania na ten cel w latach 2010- 2017 kwoty sięgającej 477 milionów zł nie wpłynęło to w znaczący sposób na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Sytuacja ta była głównie zależna od ogólnej sytuacji gospodarczej kraju a nie od realizowanych zadań przez samorządy powiatowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.509.29
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Politaj_A_Koza_A_Rola_Samorzadow_w_Finansowaniu_Zatrudnienia_Osob_2018.pdf 414,66 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back