Benefits and inconveniences of the practical implementation of Environmental Life Cycle Costing

Michał Biernacki

Abstract

Environmental Life Cycle Costing (ELCC) combines life cycle analysis and cost systems applied by managers in order to assess the limitations of environmental production systems. It enables the evaluation of progress in implementing sustainable development by determining the social costs of resource consumption and environmental degradation. This study presents the results of empirical research covering production enterprises with foreign equity participation operating in Poland which have the basic ELCC model in place. The research is aimed to identify the benefits and inconveniences arising from the practical application of the model as a significant factor determining its functioning in entities. The research methodology was supplemented by numerous literature items, analysis of survey questionnaires, as well as deduction and induction methods.
Author Michał Biernacki (MISaF / IR / DoFAaC)
Michał Biernacki,,
- Department of Financial Accountings and Control
Other language title versionsKorzyści i ograniczenia związane z wdrożeniem rachunku ELCC w przedsiębiorstwach
Journal seriesFinancial Sciences. Nauki o Finansach, [Nauki o Finansach], ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No3
Pages9-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrezerwy, korekty zysku netto, zarządzanie zyskiem, wynik finansowy
Keywords in EnglishELCC, costing, green accounting
Abstract in PolishZasadniczym celem opracowania jest zbadanie związków zachodzących między realizowaną polityką tworzenia i rozwiązywania rezerw a wartościami memoriałowych korekt zysku netto wykazywanych w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie. Obie wskazane sfery badawcze traktowane są jako główne obszary kreacji wyniku finansowego, który można postrzegać zarówno jako dążenie do urealnienia sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego zgodnie z zasadą true and fair view, jak i intencjonalne manipulowanie osiąganymi rezultatami działalności gospodarczej w celu wprowadzenia w błąd wybranych interesariuszy jednostki. Badanie empiryczne przeprowadzone zostało wśród przedsiębiorstw publicznych wchodzących w skład indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80, których akcje były przedmiotem obrotu na giełdzie przez co najmniej 10 lat w przyjętym horyzoncie lat 1997-2016.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.3.01
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Biernacki_M_Benefits_And_Inconveniences_Of_The_Practical_Implementation_2018.pdf 1,16 MB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back