Mediation as a new solution for solving conflicts on financial markets

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

The development of the financial market is usually described in terms of new instruments, institutions or integration groups. Aspects often result in a delayed increase in market participants’ confidence, as the learning process of innovation is necessary. In the meantime, the anti-conflict mediation procedure, conflicts of diverse background, allow the parties to compromise and work out agreements that also benefit the entire financial market. The article attempts to argue for the hypothesis emphasizing the role of mediation in improving the level of financial market functioning and the level of investment attractiveness of financial market players. The article shows mediation as a solution to potential conflicts, as described in the current theory of economics and finance, as well as to problems in reality. The research was based on the literature of the subject and on mediation practices on the Polish financial market. The mediation procedure present on the Polish financial market is used especially in the insurance and banking sectors as well as in public finances, contributing to raising the level of trust of the individual entities.
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Other language title versionsMediacja jako nowy sposób rozwiązywania konfliktów na rynkach finansowych
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages22-34
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmediacja, rynki finansowe, rynki kapitałowe, asymetria informacji
Keywords in Englishmediation, financial markets, capital markets, information asymmetry
Abstract in PolishRozwój rynku finansowego opisywany jest zwykle pod kątem powstawania nowych instrumentów, instytucji bądź ugrupowań integracyjnych. Aspekty te wywołują często efekt wzrostu zaufania uczestników rynku z opóźnieniem, ponieważ konieczny jest przebieg procesu uczenia się innowacji. Tymczasem znana od starożytności procedura rozwiązywania konfliktów (o zróżnicowanym podłożu) za pomocą mediacji pozwala stronom na osiąganie kompromisu i wypracowywanie porozumień przynoszących korzyści również dla całego rynku finansowego. W artykule podjęto próbę argumentacji w celu weryfikacji hipotez podkreślających rolę mediacji w podnoszeniu poziomu efektywności funkcjonowania rynku finansowego oraz poziomu atrakcyjności inwestycyjnej podmiotów na rynku finansowym. Procedura mediacji obecna jest również na polskim rynku finansowym, szczególnie w sektorach ubezpieczeniowym i bankowym, a także w finansach publicznych.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.4.02
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Broszkiewicz_Mediation_as_a_new_solution.pdf 362,64 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back