Increasing transparency in the European Union: developments of Country-by-Country Reporting

Alicja Brodzka

Abstract

The aim of the paper is to bring closer Country-by-Country Reporting and outline possible future amendments of the introduced anti-tax avoidance measures. The article presents the motives of implementing the international CbC initiative, aimed at increasing transparency of the biggest multinational enterprises, with particular emphasis on the specificity of the European Union. Part 2 of the paper analyses the European legal bases for companies’ financial reporting. It also gives an overview of the main findings of Directive 2016/881, which implements Country-by-Country Reporting and allows for the exchange of information between tax authorities. Part 3 deals with the national perspective, presenting the CbC solutions implemented to the Polish legal system; the paper also attempts to assess the potential impact of tax information disclosures, both from the perspective of taxpayers and the tax administration. The final part presents conclusions and tries to draft future developments of the Country-by-Country Reporting system. In the paper, the following research methods have been used: critical analysis and deduction, with particular reference to the source materials and legal acts, as well as the reports of the European Commission, consulting companies, and NGOs. Although the article deals with tax matters, CbC Reporting is an important and relevant issue from the point of view of researchers and accounting specialists. Reporting this phenomenon is part of the accounting science as a universal tool for recording economic phenomena. The author examined all relevant sources and took into account all important factors in order to obtain a comprehensive picture of CbC Reporting and to prepare a paper that may serve as a reference for future research
Author Alicja Brodzka (ES / DF)
Alicja Brodzka,,
- Department of Finance
Other language title versionsCountry-by-Country Reporting jako inicjatywa w kierunku poprawy przejrzystości finansowej w Unii Europejskiej
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol93
No149
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishraportowanie według kraju, przejrzystość podatkowa, europejskie prawo podatkowe, międzynarodowa współpraca w zakresie podatków
Keywords in EnglishCountry-by-Country Reporting, tax transparency, European tax law, international cooperation in tax matters.
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie inicjatywy Country-by-Country Reporting, wypracowanej w ramach międzynarodowych inicjatyw nakierowanych na walkę z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania, a także nakreślenie perspektyw ewolucji systemu raportowania według jurysdykcji podatkowych. W artykule zaprezentowano przesłanki leżące u podstaw wprowadzanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki unijnej, wynikającej z potrzeby harmonizacji przepisów krajowych członków Wspólnoty. W części 2 przybliżono podstawy prawne dotyczące sprawozdawczości firm europejskich, obowiązujące przed wprowadzeniem przepisów raportowania według krajów, a następnie zaprezentowano główne założenia dyrektywy dotyczącej automatycznej wymiany informacji. W części 3 zaprezentowano rozwią- zania CbC wdrożone do polskiego porządku prawnego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami; podjęto również próbę oceny potencjalnych skutków ujawniania danych o największych podatnikach PIT, zarówno z perspektywy podatników, jak i administracji skarbowych. W podsumowaniu zawarto wnioski końcowe i zaprezentowano najnowszą inicjatywę unijną, zmierzającą do zobowiązania międzynarodowych przedsiębiorstw do upubliczniania informacji zawartych w raportach Country-by-Country. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy i dedukcji, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów źródłowych i aktów prawnych, a także raportów Komisji Europejskiej, firm doradczych oraz organizacji NGOs. Chociaż artykuł dotyczy kwestii podatkowych, sprawozdawczość CbC stanowi ważne zagadnienie z punktu widzenia zarówno naukowców, jak i specjalistów ds. księgowości; fakt raportowania tego zjawiska wpisuje się w naukę rachunkowości jako uniwersalnego narzędzia ewidencji zjawisk gospodarczych. W artykule zbadano wszystkie istotne źródła, a także wzięto pod uwagę ważne czynniki, tak, by uzyskać kompleksowy obraz Country-by-Country Reporting, mogący służyć jako punkt odniesienia do przyszłych badań
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.3187
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-eb68bd43-e3c1-459e-925a-51bd76bdcedc
Languageen angielski
File
Brodzka_Increasing_transparency_in_the_European.pdf 627,83 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back