Koncepcja latynoamerykańskiego socjalizmu XXI wieku. Geneza, założenia oraz praktyka na przykładzie Wenezueli za rządów H. Cháveza

Monika Pilińska

Abstract

The concept of 21st-century socialism appeared in an international debate in 1996 thanks to H. Dieterich and started to be broadly used thanks to H. Chávez. In general, socialism of the 21st century implies necessary, radical strengthening of state power, democratically controlled by society, while the economy should not be based on private property, but on the theory of the value of the classical school of economics, where the value is measured by work that implies a product or service. H. Dieterich, however, called for an open and constructive debate to improve the project of 21st-century socialism, which indicates that the assumptions of this ideology are not fully formulated. The thesis assumes that the introduction of 21stcentury socialism in Venezuela was conditioned by H. Chávez’s attempts to distance himself from earlier democratic rule and rhetoric of capitalist countries, legitimize his power, and enabled unpopular changes based on the slogan of the new ideology. The aim of the analysis is to check the potential impact of the socialist ideology of the 21st century, and the new economic model resulting from it, on the social situation and political moods and the potential of spreading this ideology to other Latin American countries, inter alia, through cooperation under the ALBA. The object of research is the socio-economic situation in Venezuela in the years 1999-2013, and the methods of implementing the principles of socialism of the 21st century in Venezuela. The research methodology includes desktop data analysis of secondary data: literature and quantitative data. The analysis of the implementation of 21st-century socialism in Venezuela was carried out from the point of view of international political economy. According to the author, the main goal of H. Chávez’s government was to improve the social situation in Venezuela, but it translated into the deterioration of the economic situation, the nationalization of enterprises and, above all, the negative image of this country in the world. The general disappointment with the economic outcome of the President’s rule may again lead to a change in the Latin American course and to a deterioration of 21st-century socialism.
Author Monika Pilińska (WUE)
Monika Pilińska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe concept of Latin American 21st century socialism. The genesis, assumptions and practice on the example of Venezuela under H. Chávez
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2018
No4 (20)
Pages22-35
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsocjalizm XXI wieku, Wenezuela, ALBA, H. Chávez, ideologie w XXI wieku
Keywords in EnglishXXI century socialism, Venezuela, ALBA, H. Chávez, ideologies in XXI century
Abstract in PolishPojęcie socjalizmu XXI wieku pojawiło się w debacie międzynarodowej w 1996 r. dzięki H. Dieterichowi, a do praktyki życia politycznego weszło za sprawą H. Cháveza. Socjalizm XXI wieku oznacza radykalne wzmocnienie władzy państwowej, demokratycznie kontrolowanej przez społeczeństwo, oraz oparcie gospodarki na teorii wartości klasycznej szkoły ekonomii, w której wartość mierzy się pracą implikującą produkt lub usługę. H. Dieterich wzywał do debaty w celu poprawy projektu socjalizmu XXI wieku, co wskazuje, że założenia tej ideologii nie były w pełni sformułowane. Teza artykułu zakłada, że wprowadzenie socjalizmu XXI wieku w Wenezueli było uwarunkowane próbą odcięcia się H. Cháveza od wcześniejszych rządów demokratycznych i retoryki krajów kapitalistycznych i legitymizacji jego władzy oraz umożliwiało wprowadzenie niepopularnych zmian pod hasłem nowej ideologii. Celem analizy jest sprawdzenie potencjalnego wpływu ideologii socjalizmu XXI wieku oraz nowego modelu ekonomicznego z niej wynikającego na sytuację społeczną i nastroje polityczne w Wenezueli oraz potencjału rozprzestrzeniania się tej ideologii na inne kraje Ameryki Łacińskiej, między innymi przez współpracę w ramach ALBA. Obiektem badań jest sytuacja społeczno-gospodarcza w Wenezueli w latach 1999-2013, zaś przedmiotem badań są metody wdrożenia zasad socjalizmu XXI wieku w Wenezueli. Metodyka badawcza obejmuje analizę danych wtórnych: literatury problemu i danych zastanych. Analiza sposobu implementacji socjalizmu XXI wieku w Wenezueli została przeprowadzona z punktu widzenia międzynarodowej ekonomii politycznej. W ocenie autorki głównym celem rządu H. Cháveza była poprawa sytuacji społecznej w Wenezueli, jednak przełożyła się ona na pogorszenie sytuacji ekonomicznej, nacjonalizację przedsiębiorstw oraz wywarła negatywny wpływ na wizerunek tego państwa na świecie. Ogólne rozczarowanie ekonomicznym wynikiem rządów prezydenta może ponownie doprowadzić do zmiany kursu Ameryki Łacińskiej i skłonić do odejścia od zasad socjalizmu XXI wieku.
DOIDOI:10.15611/e21.2018.4.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140627
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pilinska_Koncepcja_latynoamerykanskiego_socjalizmu_XXI_wieku.pdf 794,45 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 21-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back