Rola procesów globalizacji i integracji europejskiej w kształtowaniu się łańcuchów dostaw żywności

Joanna Michalczyk

Abstract

Contemporary food chains remain under the influence of two coexisting phenomena: globalisation and integration. On the one hand, globalisation has introduced standardisation and unification of production, and on the other hand, in the context of increased competition in the global food market, there have been implemented activities directed to the diversification of assortment, to the improvement of food quality and safety and to the diversification of its sales channels. These and other actions are supported among others by the agricultural policy of the EU member states, which in this way try to face adverse effects of globalisation, such as the unification of consumption, the disappearance of small entrepreneurship and the gradual depreciation of agriculture against other sectors of the economy. Among many priorities of the revised EU’s agricultural policy a special place is taken by the promotion of short supply chains, which allows to cope with the negative changes associated with globalisation, including the domination of international corporations in agri-food sector, present at various stages of the food chain. Its particularly important and critical link is the agriculture, situated at the beginning of the food system, and therefore the least advantageous in more and more expanding supply chains. In addition, the shortening of these chains, apart from direct benefits – of financial nature for agricultural producers – brings many others, considered at the global level, and thus perceptible by the present and future generations, preserving and developing existing forms of activity in rural areas and counteracting the degradation of natural environment. The aim of this paper is to demonstrate the impact of globalisation and European integration processes on the development of food supply chains. Therefore, the concept and structure of supply chains and their evolution over the years determined by these processes are going to be presented. For the preparation of the publication, the descriptive method and literature analysis were used.
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsRole of globalisation and European integration processes in shaping food supply chains
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3 (15)
Pages32-53
Publication size in sheets1.6
Keywords in Polishglobalizacja, integracja europejska, łańcuchy dostaw żywności
Keywords in Englishglobalisation, European integration, food supply chains
Abstract in PolishWspółczesne łańcuchy żywnościowe pozostają pod wpływem dwóch występujących jednocześnie zjawisk, tj. globalizacji i integracji. Z jednej strony, globalizacja wprowadziła standaryzację i unifikację produkcji, z drugiej – w warunkach wzmożonej konkurencji na globalnym rynku żywnościowym pojawiały się działania ukierunkowane na dywersyfikację asortymentu, poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności oraz na różnicowanie kanałów jej sprzedaży. Te i inne poczynania mają poparcie m.in. w polityce rolnej państw Unii, która stara się w ten sposób stawiać czoła niekorzystnym zjawiskom wynikającym z globalizacji, takim jak np. unifikacja konsumpcji, zanik małej przedsiębiorczości czy postępujące deprecjonowanie rolnictwa względem innych sektorów gospodarki. Wśród wielu priorytetów zmodyfikowanej polityki rolnej Unii szczególne miejsce zajmuje promocja krótkich łańcuchów dostaw, która pozwala oprzeć się negatywnym zmianom powiązanym z globalizacją, w tym dominacji międzynarodowych koncernów w sektorze rolno-spożywczym, występującej na różnych etapach łańcucha żywnościowego. Szczególnie ważnym i newralgicznym jego ogniwem jest rolnictwo, znajdujące się na początku systemu żywnościowego, i z tego też powodu odnoszące najmniej korzyści w coraz bardziej rozbudowywanych łańcuchach dostaw. Ponadto skracanie tychże łańcuchów, obok bezpośrednich korzyści – natury finansowej dla producentów rolnych – niesie wiele innych, rozpatrywanych na poziomie ogólnoświatowym, a więc odczuwalnych dla obecnych i przyszłych pokoleń, zachowując i rozwijając dotychczasowe formy aktywności na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałając degradacji środowiska naturalnego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie oddziaływania procesów globalizacji i integracji europejskiej na rozwój łańcuchów dostaw żywności. W związku z tym zostaną przybliżone pojęcie i struktura łańcuchów dostaw oraz ich ewolucja na przestrzeni minionych lat uwarunkowana tymi procesami. Do przygotowania publikacji posłużyły metoda opisowa oraz analiza literatury.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43257
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalczyk_Rola_procesow_globalizacji_i_integracji.pdf 674,15 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back