Wykorzystanie koncepcji EFQM w procesie realizacji strategii

Joanna Radomska

Abstract

This paper presents the mutual relations between the components of the EFQM model and identifies some conceptual shortcomings hindering its implementation. The proposed concept was to use the model in the process of strategy implementation by using some of its components belonging to the category of potential, such as leadership, strategy, resources, employees and processes. In the category of result, it was proposed to analyze two elements - metrics and business results. The originally proposed results in the area of employees, customers and society were excluded. This is justified primarily by using the model in the process of implementing the concept of development, which means that the assessment of the efficiency of activities in this area should be dependent on the strategic plans and the specific nature of the organization.
Author Joanna Radomska (ES / DSMa)
Joanna Radomska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsUsing the EFQM concept in strategy implementation process
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 [CD]
Pages316-323
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodel EFQM, implementacja strategii, proces zarządzania strategicznego, koncepcja rozwoju
Keywords in EnglishEFQM model, strategy implementation, strategic management process, concept of development
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wzajemne relacje zachodzące pomiędzy składowymi modelu EFQM oraz wskazano na pewne niedostatki koncepcyjne, utrudniające jego wdrożenie. Zaproponowana została koncepcja zastosowania modelu w procesie realizacji strategii poprzez wykorzystanie niektórych jego składowych zaliczanych do kategorii potencjału, takich jak przywództwo, strategia, zasoby, pracownicy oraz procesy. W kategorii wyniku natomiast założono analizę dwóch elementów – mierników oraz wyników biznesowych. Wykluczone zostały oryginalnie proponowane wyniki w obszarze pracowników, klientów i społeczeństwa. Jest to uzasadnione przede wszystkim zamysłem wykorzystania modelu w procesie implementowania koncepcji rozwojowych, co oznacza, iż ocena efektywności prowadzonych w tym zakresie działań powinna być uzależniona od zamierzeń strategicznych i specyfiki organizacji oraz mieć charakter otwarty
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_4_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back