Przesłanki monitorowania działań w audycie wewnętrznym – badanie pilotażowe

Piotr Bednarek

Abstract

This study aims to better and more accurately understand the premises for monitoring internal audit activities. Empirical material for analysis was received as part of interviews conducted in Poland with 28 internal auditors employed in 30 organizations. The article begins with a description of the premises for monitoring internal audit activities from the perspective of various management theories and concepts. Then, the research methods used and the opinions of the auditors questioned are presented. The results of the study indicate that the main reason for monitoring the activities in internal audit is the desire to ensure and improve the quality of audit tasks, including the criteria of compliance with standards, effectiveness and efficiency. On the other hand, providing the audit committee and the head of the unit or the management board with reasonable assurance about the reliability of the submitted audit reports and reports on the implementation of the annual audit plan as well as compliance with internal policies and procedures adopted in the audit team, and with adequate legal regulations, were not identified. This article contributes to management literature by organizing and deepening the knowledge of monitoring internal audit activities. In particular, it complements publications on self-assessment in internal audit by examining the monitoring premises. In addition, it can be a guide for members of audit committees, persons managing internal audit and senior management how to ensure the quality of internal audit
Author Piotr Bednarek (BM / DCATMC)
Piotr Bednarek,,
- Department of Cost Accounting, Taxes Management and Controlling
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No106 (162)
Pages31-43
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, monitoring, jakość
Keywords in EnglishInternal Audit, Internal Control, Monitoring, Quality
Abstract in PolishCelem badania, którego wyniki są przedstawione w artykule, było dokładniejsze poznanie przesłanek monitorowania działań w audycie wewnętrznym. Empiryczny materiał do analizy otrzymano w wywiadach przeprowadzonych w Polsce, których udzieliło 28 audytorów wewnętrznych zatrudnionych w 30 organizacjach. Artykuł rozpoczyna opis przesłanek monitorowania działań w audycie wewnętrznym z perspektywy różnych teorii i koncepcji zarządzania. Następnie przedstawiono zastosowane metody badawcze oraz opinie badanych audytorów wewnętrznych. Wyniki badania wskazują, że głównym powodem monitorowania działań w audycie wewnętrznym jest chęć zapewnienia i doskonalenia jakości wykonania zadań audytowych z uwzględnieniem kryterium zgodności ze standardami, skuteczności i efektywności. Natomiast udzielanie komitetowi audytu i kierownikowi jednostki lub zarządowi rozsądnego zapewnienia o wiarygodności przekazywanych sprawozdań z audytu oraz z wykonania rocznego planu audytu, a także o przestrzeganiu przyjętych w zespole audytu zasad i procedur wewnętrznych oraz adekwatnych regulacji prawnych, praktycznie nie zostało dostrzeżone. Niniejszy artykuł wnosi wkład do literatury z zakresu zarządzania przez uporządkowanie i pogłębienie wiedzy o monitorowaniu w audycie wewnętrznym. W szczególności stanowi uzupełnienie publikacji dotyczących samooceny w audycie wewnętrznym przez zbadanie przesłanek monitorowania działań. Ponadto może stanowić wskazówkę dla członków komitetów audytu, zarządzających audytem wewnętrznym oraz kierownictwa wyższego szczebla, jak zapewnić jakość audytu wewnętrznego
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.8997
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bednarek_Przeslanki_Monitorowania_Dzialan_W_Audycie.pdf 486,46 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back