Segmentacja facebookowiczów - ujęcie ilościowe

Iwona Czerska

Abstract

The purpose of this study is the statistical analysis of results of the online survey in order to make market segmentation of Facebook users. Non-random sampling methods were used: convenience sampling and snowball sampling method. Because the sample was not representative, it did not give rise to statistical inferences about the population of Facebook users. The survey results were only part of the initial diagnosis, a description of the existing state of affairs. On the basis of selected market segmentation criteria and using the generalized k-means clustering algorithm and the Ward agglomeration method three clusters were formed: “Informed over-cautious persons” (56,31% of the sample), “Committed risktakers” (20,39% of the sample) and “Persistent assertive people” (23,30% of the sample). Segments were profiled on the basis of psychographic and behavioral criteria. The statistical significance of the relationship between clusters of Internet users and individual variables was confirmed by the chi-square test.
Author Iwona Czerska (ES / IM / DMR)
Iwona Czerska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsSegmentation of Facebook users - quantification
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No3(24)
Pages33-40
Keywords in Polishsegmentacja, facebookowicze, metoda Warda, metoda k-średnich, profilowanie segmentów
Keywords in Englishsegmentation, Facebook users, Ward’s method, k-means method, segments profiling
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania jest analiza statystyczna wyników ankiety internetowej, mająca na celu dokonanie segmentacji rynku użytkowników Facebooka. Zastosowano metody doboru nielosowego: dobór wygodny i dobór kuli śniegowej. Ponieważ próba nie była reprezentatywna, nie dawała podstaw do statystycznych wnioskowań o populacji użytkowników Facebooka. Wyniki badania były jedynie elementem wstępnej diagnozy, opisem zastanego stanu rzeczy. Na podstawie wybranych kryteriów segmentacyjnych oraz wykorzystując uogólnioną metodę k-średnich i aglomeracyjną metodę Warda, wyodrębniono trzy skupienia: „Poinformowani asekuranci” (56,31% próby), „Zaangażowani ryzykanci” (20,39% próby) oraz „Wytrwali asertywni” (23,30% próby). Profilowania segmentów dokonano na podstawie kryteriów psychograficznych i behawioralnych. Statystyczna istotność zależności między skupieniami internautów a poszczególnymi zmiennymi została potwierdzona testem chi-kwadrat.
DOIDOI:10.15611/noz.2015.3.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Czerska_Segmentacja_facebookowiczow_ujecie_ilosciowe.pdf 375,97 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back