Wtórny rynek ubezpieczeń– problem optymalizacji

Stanisław Heilpern , Joanna Dębicka

Abstract

The paper is devoted to the optimization problem on the viatical insurence market from the insured point of view. The insured is terminally ill and he resell the part of his policy to the investor to obtain finance for treatment. The task is to select this part in such a way as to maximize the expected amount of available funds. We assume, that the insured acts rationally on the market, taking into account their approach to risk. The multistate model and the different theories of the decision-making under risk and uncertainty: the Utility Theory, the Rank-Dependent Expected Utility Theory and the Prospect Theory are used in the paper. The influence of the values of the utility function parameter and the parameter of function that distorts the probability on the values of the optimal resale parameter α, when the insured follows the prospect theory is studied, too
Author Stanisław Heilpern (MISaF / IZM / DoS)
Stanisław Heilpern,,
- Department of Statistics
, Joanna Dębicka (MISaF / IZM / DoS)
Joanna Dębicka,,
- Department of Statistics
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No366
Pages86-102
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishwtórny rynek ubezpieczeń, model wielostanowy, użyteczność, użyteczność zależna od porządku, teoria perspektyw
Keywords in Englishviatical market, multistate model, utility, rank-dependent utility, cumulative prospect theory
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest problemowi optymalizacji przepływów finansowych powstających w wyniku realizacji umowy na wtórnym rynku ubezpieczeń, rozpatrywanych z punktu widzenia ubezpieczonego. Ubezpieczony chory na przewlekłą chorobę, chcąc uzyskać fundusze na leczenie, odsprzedaje inwestorowi część praw do świadczenia ubezpieczeniowego. Zadanie polega na wyborze tej części w taki sposób, aby zmaksymalizować oczekiwaną kwotę dostępnych środków. Zakłada się przy tym, że ubezpieczony postępuje na rynku racjonalnie, uwzględniając swoje podejście do ryzyka. W pracy wykorzystano model wielostanowy i rozpatrzono różne teorie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności: maksymalizację wartości oczekiwanej, oczekiwanej użyteczności, użyteczności zależnej od porządku oraz teorię perspektyw. Przeanalizowano też wpływ parametrów funkcji użyteczności i funkcji zniekształcającej prawdopodobieństwo na wartość optymalnego wyboru, w przypadku gdy ubezpieczony postępuje zgodnie z teorią perspektyw
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_361_380/SE_366/07.pdf
Languagepl polski
File
Heilpern_Debicka_Wtorny_ rynek_ ubezpieczen2018.pdf 2,09 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 07-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 07-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back