Bariery upowszechniania modeli dojrzałości procesowej

Renata Brajer-Marczak

Abstract

The paper aims to identify and classify barriers to the dissemination of process maturity models. First, the essence of process maturity and process maturity models were approached. The reference to the diversity of the models described in the literature was made along with the presentation of the benefits of their implementation. Next, based on the current domestic and foreign literature review, indicated restrictions in their implementation were analysed. In the final part, the division of the barriers to the use of process maturity models was made breaking them down to internal and external barriers. Closer attention was paid to the difficulties of the internal nature, to which the main reasons for the lack of interest in as well as implementation of process maturity models were ascribed. They were divided into: managerial, financial, personal, cultural, organisational and technical barriers. Among the external barriers, attention was given to the characteristics of the market environment, type of business in which the subject operates, trends in the application of certain tools supporting the management and requirements of suppliers and customers
Author Renata Brajer-Marczak (ES / DEaOE)
Renata Brajer-Marczak,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsBarriers to the dissemination of process maturity models
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages132-146
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzarządzanie procesami, dojrzałość procesowa, modele dojrzałości procesowej, bariery, użyteczność modeli
Keywords in Englishprocess management, process maturity, process maturity models, barriers, usefulness of models
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę identyfikacji i klasyfikacji barier upowszechniania się modeli dojrzałości procesowej. W pierwszej kolejności przybliżono istotę dojrzałości procesowej i modeli dojrzałości procesowej. Odniesiono się do różnorodności powyższych modeli opisywanych w literaturze. Zaprezentowano korzyści płynące z ich implementacji. Następnie, bazując na przeprowadzonych studiach aktualnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, analizie poddano zidentyfikowane ograniczenia ich stosowania. W końcowej części opracowania dokonano podziału barier stosowania modeli dojrzałości procesowej, dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne. Szerszą uwagę skupiono na ograniczeniach o charakterze wewnętrznym, w nich upatrując głównych przyczyn braku zainteresowania, jak i wdrażania modeli dojrzałości procesowej. Podzielono je na: zarządcze finansowe, personalne, kulturowe, organizacyjne i techniczne. Wśród barier zewnętrznych uwagę zwrócono na cechy otoczenia rynkowego, branżę, w której funkcjonuje podmiot, trendy i mody na stosowanie określonych narzędzi wspomagających zarządzanie, oraz wymagania dostawców i odbiorców
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40956
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Brajer_Marczak_Bariery_upowszechniania_modeli_dojrzalosci_procesowej.pdf 396,84 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back