Recykling odpadów komunalnych jako miernik realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie Polski i Słowenii

Agnieszka Ciechelska

Abstract

The analysis of statistical data and indicators of municipal waste management systems show the large variations in European countries. Recycling indicator is particulate important in the context of circular economy. One of the leaders is Slovenia, which gets a recycling rate at the level of high-developed countries, which is more than twice as good as Poland’s. At the same time, direct contact with the Slovenian system does not indicate the particularly significant differences between the Slovenian and Polish systems, which would justify such differences. The European law allowed use different streams of waste in recycling rate. The aim of this article is to analyze statistical data and waste management indicators in Poland and Slovenia and to answer the question of whether and how different measuring methods are “responsible” for the differences between indicators describing the effectiveness of system in Poland and Slovenia. In addition, this analysis was supplemented by empirical data.
Author Agnieszka Ciechelska (ES / IE / DEE)
Agnieszka Ciechelska,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsRecyckling of Municipal Solid Waste as a Measure to Realise Circulate Economy on the Example of Poland and Slovenia
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages63-74
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami komunalnymi, recykling odpadów komunalnych
Keywords in Englishcirculate economy, municipal waste management, municipal waste recycling
Abstract in PolishAnaliza danych statystycznych i wskaźników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wskazuje na duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Szczególnie istotny jest wskaźnik recyklingu będący jednym z mierników celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z liderów jest Słowenia, która uzyskuje wskaźnik recyklingu na poziomie krajów wysokorozwiniętych, a więc ponad dwukrotnie lepszy niż Polska. Jednocześnie bezpośredni kontakt ze słoweńskim systemem nie wskazuje na szczególnie istotne różnice między systemem słoweńskim i polskim, które uzasadniałyby aż takie rozbieżności. Prawo europejskie dopuszcza różne sposoby naliczania wskaźnika recyklingu. Celem artykułu jest analiza danych statystycznych i wskaźników gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i Słowenii i odpowiedź na pytanie, czy różne sposoby raportowania są „odpowiedzialne” za rozbieżności wartości wskaźników opisujących skuteczność systemów Polski i Słowenii i w jakim stopniu. Dodatkowo analiza została uzupełniona o dane empiryczne.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43968
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ciechelska_Recykling_odpadow_komunalnych_jako_miernik.pdf 871,68 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back