Dzietność a aktywność zawodowa kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2014

Magdalena Rękas

Abstract

The “new demography of Europe” is characterised by consolidation of the recovery process of generations below the generational replacement level (a pronounced decline in fertility rates to low levels), a longer human life span and increased professional activity among women. The new demography has been affected to a great extent by the current economic policies of EU countries, as well as the problems they have had providing for future growth and economic development. The aim of this article is to present and analyse the relationship between fertility and women’s professional participation in Poland and other EU countries in the period 2004–2014. The article contains a review of theories addressing the impact of having a child on the professional activity of women and an analysis of data from Eurostat statistics using simple statistical methods and Pearson’s correlation coefficient. The results of the report Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (The Study of Human Capital in Poland, 2015) show the influence of the number of children on the economic activity of women. As a result of the study, it is indicated that in the vast majority of EU countries, the employment rate for women is strongly linked to fertility levels. In Poland’s case, moreover, the number of children a woman has is a key factor in her economic activity – the higher the number of children, the lower her economic activity will be.
Author Magdalena Rękas (EMaT / DEaEP)
Magdalena Rękas,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1898-6447, (B 11 pkt)
Issue year2017
No2(962)
Pages71-87
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishdzietność, aktywność zawodowa, kobiety na rynku pracy, podaż pracy kobiet
Keywords in Englishfertility, professional activity, women in the labour market, female labour supply
Abstract in PolishUtrwalenie się procesu odtwarzania pokoleń na poziomie poniżej prostej zastępowalności pokoleń (wyraźny spadek wskaźników dzietności do niskich poziomów), a jednocześnie wydłużania się życia ludzkiego i wzrost aktywności zawodowej kobiet w krajach Unii Europejskiej to cechy zjawiska określanego mianem nowej demografii Europy. Zjawisko to istotnie wpływa na aktualną politykę gospodarczą krajów unijnych, ale stanowi także ważny problem związany z kształtowaniem przyszłego wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów unijnych. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza zależności między dzietnością a aktywnością zawodową kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014. W artykule przeprowadzono przegląd teorii dotyczących wpływu posiadania dziecka na aktywność zawodową kobiet oraz analizę danych statystycznych Eurostatu z wykorzystaniem prostych metod statystycznych i współczynnika korelacji Pearsona. W odniesieniu do Polski wykorzystano wyniki raportu Bilans kapitału ludzkiego w Polsce (2015) obrazującego wpływ liczby dzieci na aktywność zawodową kobiet. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zdecydowanej większości krajów UE wskaźnik zatrudnienia kobiet jest silnie związany z poziomem dzietności, a w przypadku Polski dodatkowo istotne znacznie dla aktywności zawodowej kobiet ma liczba dzieci – im wyższa jest liczba dzieci, tym niższa aktywność zawodowa kobiet.
DOIDOI:10.15678/ZNUEK.2017.0962.0205
URL https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1136/938
Languagepl polski
File
Rekas_Dzietnosc_a_aktywnosc_zawodowa_kobiet.pdf 293,84 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back