"Inteligentna" specjalizacja a konkurencyjność regionów turystycznych

Piotr Gryszel

Abstract

Purpose. The purpose of the study is to evaluate the possibility of applying principles of smart specialization to the smallest regions which are municipalities and to assess the impact of smart specializations i.e. tourism on the competitiveness of the selected Lower Silesian mu- nicipalities. Method. Synthetic measure of smart tourism specialization of an area (SMSTSA) and syn- thetic measure of tourist region competitiveness (SMTRC) developed on the basis of data from the Local Data Bank. Synthetic measure using arithmetic mean for the aggregation of varia- ble values. Findings. As a result of synthetic measure application, the competitiveness ranking of the Lower Silesian municipalities was determined and the correlations between the smart tourism specialization of a municipality and its position in the competitiveness ranking was analysed. It was concluded that smart specialization in tourism enhances the competitiveness of a mu- nicipality. Research limitations and conclusions. The greatest obstacle was the absence of some cru- cial statistical data, since they are not collected by GUS [Central Statistical Office] or are not collected at the municipal level. Practical implications. Identifying classes of regions similar in terms of competitiveness and determining their correlation with smart tourism specialization, which facilitates better area management and more effective allocation of the European Union funds. It also allows for the construction of development strategies to be implemented in particular municipalities. Originality. The analysis of competitiveness problems and smart specialization from a mi- cro-regional perspective represents a new problem. So far it has been studied primarily in terms of particular countries or sub-regions and with reference to tourist enterprises. Moreo- ver, many regions have developed their smart specialization strategies, which are in line with the latest regional policy of the European Union. The value of the study consists in the appli- cation of synthetic measure allowing the development of a competitiveness index and smart specialization index. Type of paper. The article presents the results of empirical studies based on the analysis of secondary data.
Author Piotr Gryszel (EMaT / DMaTM)
Piotr Gryszel,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2017
No42
Pages31-53
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishinteligentna specjalizacja turystyczna, funkcja turystyczna, konkurencyjność regionalna
Keywords in English smart tourism specialization, tourist function, regional competitiveness
Abstract in PolishCel. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania założeń inteligentnej specjalizacji w od- niesieniu do najmniejszych regionów, jakimi są gminy oraz ocena wpływu specjalizacji tury- stycznej na konkurencyjność wybranych gmin Dolnego Śląska. Metoda. Syntetyczna miara inteligentnej specjalizacji turystycznej obszaru (SMISTO) oraz syntetyczna miara konkurencyjności regionu turystycznego (SMKRT) stworzona na podstawie danych Banku Danych Lokalnych. Miara syntetyczna wykorzystująca do agregacji wartości zmiennych średnią arytmetyczną. Wyniki. W wyniku zastosowania miary syntetycznej ustalono ranking konkurencyjności gmin Dolnego Śląska oraz zbadano korelację pomiędzy inteligentną specjalizacją turystyczną gminy a jej pozycją w rankingu konkurencyjności. Ustalono, że inteligentna specjalizacja turystyczna sprzyja podniesieniu konkurencyjności gminy. Ograniczenia badań i wnioskowania. Największą przeszkodą był brak niektórych istot- nych danych statystycznych, gdyż nie są one gromadzone przez GUS lub nie są gromadzone na poziomie gminnym. Implikacje praktyczne. Wyodrębnienie klas podobnych pod względem konkurencyjności re- gionów oraz określenie korelacji z inteligentną specjalizacją turystyczną pozwala na lepsze za- rządzanie obszarem oraz lepsze lokowanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Pozwala też na budowanie strategii rozwoju poszczególnych gmin. Oryginalność pracy. Badanie problematyki konkurencyjności oraz inteligentnej specjaliza- cji w ujęciu mikroregionalnym jest problemem nowym. Dotychczas badano ją głównie w odnie- sieniu do poszczególnych krajów lub subregionów oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw tury- stycznych. Ponadto w wielu regionach opracowano strategie inteligentnej specjalizacji, co jest zgodne z najnowszą polityką regionalną Unii Europejskiej. O walorze pracy stanowi zastoso wanie miary syntetycznej pozwalającej na zbudowanie indeksu konkurencyjności oraz indeksu inteligentnej specjalizacji. Rodzaj pracy: artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych opartych na analizie danych wtórnych.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_42_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back