Przestrzenno-czasowa analiza skupień w ocenie wrażliwości na kryzys unijnych regionów szczebla NUTS 2 w obszarach: gospodarka, rynek pracy i gospodarstwa domowe - analiza porównawcza wyników klasyfikacji

Małgorzata Markowska

Abstract

The study presents the comparison of spatial-temporal cluster analysis results conducted separately in the particular areas of sensitivity to crisis. The areas of sensitivity to crisis suggested in the assessed classifications are as follows: economy, regional labour market and households. Dynamic classification represents the classification method applied in the compared approaches, in which the analysed objects, in each year of the study, are referred to as separate taxonomic units. The European Union NUTS 2 regions constituted the objects covered by the study. The conducted analysis covered the period 2005–2011. After determining the rate of changes for numerous variables the classifications in particular sensitivity areas were performed based on the variables from the period 2006–2011. The method for comparing division results of a finite set suggested by A. Sokołowski was used in comparing the results of obtained classifications. In accordance with this method the division compatibility coefficient – normalized in the range [0; 1] – takes the higher values the more similar are the divisions. The similarity of divisions was assessed in terms of each year (for the division compatibility indicators in particular years the occurring trends were also presented) as well as based on a combined (dynamized) approach. The obtained results indicate extensive similarities in the obtained classifications. In a dynamic approach the indicators present the level of 0,52 in the areas of regional labour market and households, up to 0,67 in the areas of economy and regional labour market. The comparisons conducted for each year also confirm the lowest division indicator at the level of 0,52 (labour market and economy in 2009), whereas the highest one – 0,72 (labour market and households in 2006).
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Journal seriesHumanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol20
No3
Pages43-56
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprzestrzenno-czasowa analiza skupień, obszary wrażliwości, kryzys ekonomiczny, regiony NUTS 2
Keywords in Englishspatial-temporal cluster analysis, vulnerability area, economic crisis, NUTS 2 regions
Abstract in PolishW artykule porównano wyniki przestrzenno-czasowej analizy skupień przeprowadzonej osobno w poszczególnych obszarach wrażliwości na kryzys. Obszary wrażliwości na kryzys proponowane w ocenianych klasyfikacjach to: gospodarka, regionalny rynek pracy i gospodarstwa domowe. Metoda klasyfikacji zastosowana w porównywanych podejściach to klasyfikacja dynamiczna, w której obiekty badania w każdym roku traktowane są jako odrębne jednostki taksonomiczne. Obiekty badania stanowiły regiony Unii Europejskiej szczebla NUTS 2. Okres analizy obejmował lata 2005–2011, a po ustaleniu dla wielu zmiennych ich tempa zmian klasyfikacje w poszczególnych obszarach wrażliwości przeprowadzano na podstawie zmiennych z lat 2006–2011. Do porównaniawyników uzyskanych klasyfikacji wykorzystano zaproponowaną przez A. Sokołowskiego metodę porównywania wyników podziału zbioru skończonego, w której współczynnik zgodności podziałów – unormowany w przedziale [0; 1] – przyjmuje tym większe wartości, im podziały są bardziej podobne. Oceniono podobieństwo podziałów zarówno w ujęciu każdego roku (dla wskaźników zgodności podziałów przedstawiono także trendy), a także w ujęciu łącznym (zdynamizowanym).Otrzymane wyniki wskazują na znaczące podobieństwa uzyskanych klasyfikacji. W ujęciu dynamicznym są to wskaźniki na poziomie 0,52 w obszarach regionalny rynek pracy i gospodarstwa domowe, do 0,67 dla obszarów gospodarka i regionalny rynek pracy.Również w porównaniach przeprowadzonych dla każdego roku najniższy wskaźnik podobieństwa podziału był na poziomie 0,52 (rynek pracy i gospodarka w roku 2009), a najwyższy – 0,72 (rynek pracy i gospodarstwa domowe w 2006).
DOIDOI:10.7862/rz.2015.hss.32
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back