Komunikacja marketingowa miasta Wrocławia - stan i kierunki rozwoju

Anetta Pukas , Magdalena Daszkiewicz

Abstract

New economic, social and technological challenges for cities change the approach to the process of building and executing strategic and tactical tasks of city marketing communication. These tasks must take into account the complexity of the city as an organism with a multilevel structure and different communicational needs. The aim of the article is to identify the state and directions of the development of Wroclaw's marketing communication taking into consideration utility, operational and strategic issues, as well as determining the compatibility of the communicational changes with contemporary trends and the evolution of marketing knowledge. The basis for the performance of this purpose is literature studies and qualitative research, leading to the case study construction. We use the analysis of our direct research in the form of in-depth interviews with experts, the analysis of content of strategic papers, research reports and materials related to communication activities of the city of Wroclaw.
Author Anetta Pukas (ES / IM / DPM)
Anetta Pukas,,
- Department of Principles of Marketing
, Magdalena Daszkiewicz (ES / IM / DMR)
Magdalena Daszkiewicz,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsCity marketing communication of Wroclaw - state and directions of development
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No 10 [CD]
Pages517-532
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkomunikacja marketingowa miasta, komunikacja marketingowa
Keywords in Englishcity marketing communication, marketing communication
Abstract in PolishNowe wyzwania dla miast w zakresie gospodarczym, społecznym oraz technologicznym stają się obecnie powodem zmian w podejściu do budowania i realizowania zadań komunikacji marketingowej. Muszą one uwzględnić złożoność miasta jako organizmu o wielopoziomowej strukturze oraz różnych potrzebach komunikacyjnych. Celem artykułu jest identyfikacja stanu i kierunków rozwoju komunikacji marketingowej miasta Wrocławia w zakresie zarówno narzędziowym, operacyjnym jak i strategicznym, a także określenie zgodności tych zmian ze współczesnymi trendami i ewolucją wiedzy marketingowej. Podstawą realizacji celu są studia literaturowe i badania o charakterze jakościowym, prowadzące do zbudowania studium przypadku. W artykule wykorzystano badania bezpośrednie w formie pogłębionych wywiadów z ekspertami, analizę treści dokumentów strategicznych, raportów z badań oraz materiałów związanych z działaniami komunikacyjnymi miasta Wrocławia.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back