Wsparcie polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej

Joanna Michalczyk

Abstract

Purpose – the aim of the article is to identify the most important instruments supporting foreign sales of agri-food products and to characterise their use by domestic entities. These instruments include in particular political, institutional and economic-financial ones. The latter seem to be especially important for the promotion of exports, as they often involve direct focus on size of the sales and their geographical and commodity structure. Design/methodology/approach – when preparing the article, a descriptive method and analysis of literature were utilised. The years of 2004–2013 were adopted as the research period. Findings – positive growth of agri-food products’ exports reported after 2004 contributed to rapid development of the sector, as well as to deepening of the process of internationalisation of the entire economy. It can be assumed that this is caused not only by joining European structures, and what is connected, by the adoption of a number of beneficial mechanisms of the common agricultural policy, but also by presence of significant sector assets, which in conjunction with the relevant support instruments result in the success of Polish agri-food products on foreign markets. Originality/value – basing on a critical analysis, the author made a concise characteristics of instruments used to promote exports of Polish agri-food products
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, [Studia i Prace WNEiZ US - od 2016], ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096 , (B 9 pkt)
Issue year2015
No41/1
Pages319-333
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpromocja eksportu, produkty rolno-spożywcze, handel zagraniczny, Unia Europejska
Keywords in Englishexports promotion, agri-food products, foreign trade, European Union
Abstract in PolishCel – celem publikacji jest identyfikacja najważniejszych instrumentów wspierających sprzedaż zagraniczną produktów rolno-spożywczych i charakterystyka ich wykorzystywania przez krajowe podmioty. Są to w szczególności instrumenty polityczne, instytucjonalne oraz ekonomiczno-finansowe. Te ostatnie wydają się szczególnie istotne dla wspierania eksportu, gdyż często się wiążą z bezpośrednim ukierunkowaniem na rozmiary oraz na strukturę geograficzną i towarową sprzedaży. Metodologia badania – w artykule posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury. Za okres badawczy przyjęto lata 2004–2013. Wynik – po 2004 roku odnotowywano dodatnie przyrosty eksportu produktów rolno-spożywczych, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju sektora i do pogłębiania procesu internacjonalizacji całej gospodarki. Można sądzić, że jest to spowodowane nie tylko wstąpieniem do struktur europejskich i, co się z tym wiąże, przyjęciem wielu korzystnych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, ale również posiadaniem przez sektor znaczących atutów, które w powiązaniu ze stosowanymi instrumentami wsparcia wpłynęły na sukces polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. Oryginalność/wartość – na podstawie krytycznej analizy dokonano zwartej charakterystyki instrumentów stosowanych do wspierania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych
Languagepl polski
File
Michalczyk_wsparcie_polskiego_eksportu_produktow_rolno.pdf 405,22 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 1
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back