Wpływ powiązań regionalnych i globalnych na sytuację w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi

Joanna Michalczyk

Abstract

Poland’s integration with the European Union contributed significantly to the development of the domestic agri-food sector, including its foreign trade. This is indicated by the progressive concentration of commercial cooperation within the Community. The size and production profile of the sector are determined, in particular, by the regulations of the Common Agricultural Policy. One can also point to trends and phenomena of global range, which also affect the production of food and its foreign sales. These include among others positive growth in world population, changing consumer preferences or improvement of living standards in many countries. The aim of the publication is to illustrate foreign trade of Polish agri-food products by showing directions of commodity flows, product structure and the most important trading partners. Leading determinants of changes taking place in the trade are also indicated. The study uses a descriptive method, an analysis of the literature and statistical inference.
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsThe impact of regional and global connections on the situation in Polish foreign trade of agri-food products
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No407
Pages298-315
Keywords in Polishregionalizacja, globalizacja, handel zagraniczny, produkty rolno-spożywcze
Keywords in Englishregionalisation, globalisation, foreign trade, agri-food products
Abstract in PolishIntegracja Polski z Unią Europejską wpłynęła znacząco na rozwój krajowego sektora rolno-spożywczego, w tym na jego obroty z zagranicą. Wskazuje na to postępująca koncentracja współpracy handlowej w ramach ugrupowania. Wielkość i profil produkcyjny omawianego sektora zdeterminowane są w szczególności regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej. Można również wskazać trendy i zjawiska o zasięgu ogólnoświatowym, także oddziałujące na produkcję żywności i jej dostawy zagraniczne. Są nimi m.in. dodatni przyrost ludności na świecie, zmieniające się preferencje konsumentów czy poprawa standardu życia w wielu krajach. Celem publikacji jest zobrazowanie wymiany handlowej Polski produktami rolno- -spożywczymi poprzez ukazanie kierunków przepływów towarowych, struktury asortymentowej oraz najważniejszych partnerów handlowych. Wskazane zostaną również wiodące determinanty przemian dokonujących się w handlu. W opracowaniu wykorzystano metodę opisową, analizę literatury i wnioskowanie statystyczne.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.24
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Michalczyk_Wplyw_powiazan_regionalnych_i_globalnych.pdf 456,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back