Klasyfikacyjna funkcja rachunkowości

Edward Nowak

Abstract

The paper addresses one of the functions of accounting, namely the discriminant function. The first part provides an overview of accounting functions, with the emphasis on the superior character of the informative function and the subordinate ancillary functions. In this context, the discriminant function of accounting is presented, as a function linked with the realization of the balance method within the informative process of the accounting system. This function involves grouping of data and information within the accounting system according to predefined classification ranges. The paper presents classification processes at various stages of the accounting and bookkeeping processing of data: documenting economic activities, evidencing data in account books, and presenting information for reporting purposes. The author discerns between the classification of accounting information based on accounting standard requirements and the classification of information according to factual criteria. The paper provides arguments to support the thesis that – through the informative function – the accounting system is a source of ordered information that satisfies the requirements of diverse stakeholder groups
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe discriminant function of accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No399
Pages373-382
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, funkcje rachunkowości, funkcja klasyfikacyjne, klasyfikacja informacji
Keywords in Englishaccounting, accounting functions, discriminant function, classification of information
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony jednej z funkcji pełnionych przez rachunkowość, jaką jest funkcja klasyfikacyjna. Na początku omówiono istotę funkcji rachunkowości oraz wskazano nadrzędną funkcję informacyjną oraz funkcje szczegółowe jej podporządkowane. Na tym tle wyróżniono funkcję klasyfikacyjną, która jest związana z realizacją metody bilansowej w procesie informacyjnym rachunkowości. Funkcja ta wyraża się grupowaniem danych i informacji w systemie rachunkowości w przyjętych przekrojach klasyfikacyjnych. W artykule ukazano klasyfikację na różnych etapach przetwarzania danych finansowo-księgowych: dokumentowania zdarzeń gospodarczych, ewidencji w księgach rachunkowych i prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych. Przy tym wyróżniono klasyfikację informacji w rachunkowości narzuconą przez normy rachunkowości oraz przeprowadzaną według kryteriów merytorycznych. Artykuł dowodzi, że dzięki funkcji informacyjnej rachunkowość jest źródłem uporządkowanych informacji spełniających zapotrzebowanie różnych interesariuszy jednostki gospodarczej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.399.36
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Klasyfikacyjna_funkcja_rachunkowosci.pdf 296,74 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-08-06)
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back