Znaczenie lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej

Joanna Michalczyk

Abstract

The aim of the article is to indicate the importance of local food and short supply chains in the implementation of the concept of the sustainable development of agriculture and rural areas, and to present the European Union’s actions in this field. These actions are concentrated in the Common Agricultural Policy. When preparing the text, the descriptive method and an analysis of the literature were utilised. In the context of diverse challenges facing the economy of the modern world, the development of local food systems, meaning production, processing and trade in a relatively small area, is particularly important. It brings an important contribution to solving the problems arising from progressive globalisation and constitutes a significant element of sustainable development around the world. Focusing attention on the development of local food systems in the agricultural policy of the European Union allows its main objectives to be realized, in particular the preservation of food security and safety, through maintaining local production capacity, ensuring a transparent process of food production and caring for sustainable development of the entire agri-food sector, among others.
Author Joanna Michalczyk (ES / DIER)
Joanna Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesEkonomia Międzynarodowa, ISSN 2082-4440, e-ISSN 2300-6005, (B 7 pkt)
Issue year2017
No17
Pages5-20
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishżywność lokalna, krótkie łańcuchy dostaw, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, Unia Europejska
Keywords in Englishlocal food, short supply chains, sustainable development of agriculture and rural areas, European Union
Abstract in PolishCelem niniejszego opracowania jest określenie znaczenia lokalnej żywności oraz krótkich łańcuchów dostaw we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedstawienie działań Unii Europejskiej w tym zakresie. Działania te są prowadzone na podstawie Wspólnej Polityki Rolnej. W celu przygotowania tekstu posłużono się metodą opisową oraz analizą literatury. W kontekście różnorodnych wyzwań współczesnej gospodarki światowej, rozwój lokalnych systemów żywności, oznaczających produkcję, przetwórstwo i obrót na stosunkowo małym obszarze, jest szczególnie ważny. Ma on istotny wkład w rozwiązywanie problemów wynikających z postępującej globalizacji i stanowi ważny element zrównoważonego rozwoju na świecie. Przywiązywanie szczególnej wagi w polityce rolnej Unii Europejskiej do rozwoju lokalnych systemów żywności pozwala osiągać jej główne cele, zwłaszcza zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego i żywności, m.in. dzięki utrzymaniu lokalnych zdolności wytwórczych, zapewnieniu transparentnego procesu produkcji żywności oraz dbaniu o zrównoważony rozwój całego sektora rolno-spożywczego.
DOIDOI:10.18778/2082-4440.17.01
URL http://www.ekonomia-m.pl/pdf/17.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-07-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back