Regulacyjne ramy ochrony konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych w Unii Europejskiej

Alicja Janusz

Abstract

The purpose of this article is to identify threats faced by the consumers of packaged retail investment products and to evaluate regulatory activities in the EU in order to strengthen the protection of the discussed consumers’ rights and interests. The applied research methods, which allowed for the purpose realization, were the subject literature studies and the review of the applicable and drafted EU legal regulations. The research was carried out in February 2017. The conducted analyses showed that in the EU, in terms of packaged retail investment products occurring in various legal forms and offered through diverse distribution channels, different legal requirements were applied for product transparency, sales and the related consultancy. In such a situation there is no consistent basis for the protection of retail investors or for the sustainable development of packaged retail investment products’ market.
Author Alicja Janusz (EMaT / DFaA)
Alicja Janusz,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsRegulatory framework for the protection of packaged retail investment products' consumers in the European Union
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages225-237
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdetaliczne produkty strukturyzowane, ochrona konsumenta, regulacje Unii Europejskiej
Keywords in Englishpackaged retail investment products, consumer protection, European Union regulations
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja zagrożeń dla konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych oraz ocena działań regulacyjnych podejmowanych w UE w celu wzmocnienia ochrony praw i interesów tych konsumentów. Metodami badawczymi, które pozwoliły na realizację celu, były studia literatury przedmiotu oraz obowiązujących i projektowanych w UE regulacji prawnych. Badania przeprowadzono w lutym 2017 roku. Z badań wynika, że w UE w odniesieniu do produktów strukturyzowanych, występujących w różnych formach prawnych i oferowanych różnymi kanałami dystrybucji, zastosowanie mają odmienne wymogi prawne w zakresie przejrzystości produktu, sprzedaży i doradztwa na jego temat. W sytuacji tej brak jest spójnych podstaw dla ochrony inwestorów detalicznych, czy też zrównoważonego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.21
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42392
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Janusz_Regulacyjne_ramy_ochrony_konsumentow_detalicznych.pdf 1,39 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back