Źródła i trwałość przewagi konkurencyjnej

Letycja Sołoducho-Pelc

Abstract

The aim of the paper is to identify two features shaping the competitive advantage: sources of compet itive advantage and sustainability of advantage. The paper presents the scientific achievements and results of quantitative research conducted in Polish companies. A review of the Polish and world literature was used as the research method. The paper and pencil interview (PAPI) research technique was used in the empirical studies. The companies participating in the study are strongly focused on changing customer needs – they are ready to modify their business profile. In addition, the following elements may be sources of competitive advantage: setting new standards in the industry, innovation and technology. In relation to the sustainability of competitive advantage, the companies participating in the study plan their operations in a longer time perspective (over 3 years), but they do not specify long-term plans (in a time perspective of over 5 years). The conclusions resulting from the study are as follows: the companies with a significant advantage over competitors use sources of competitive advantage that allow them satisfying their customers. Taking into account the time horizon, it can be assumed that such sources make the competitive advantage sustainable. The research results indicate that companies that have a strong competitive position in the approach to the advantage over competitors are guided by customer needs and the intention to make the advantage sustainable
Autor Letycja Sołoducho-Pelc (NE / KZS)
Letycja Sołoducho-Pelc
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Tytuł czasopisma/seriiHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Nr3/2 (368)
Paginacja60-71
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimprzewaga konkurencyjna, zarządzanie strategiczne, strategia
Słowa kluczowe w języku angielskimcompetitive advantage, strategic management, strategy, sustainable competitive advantage, sources of competitive advantage
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest identyfikacja dwóch cech kształtujących przewagę konkurencyjną – jej źródeł oraz trwałości. W artykule zaprezentowano dorobek naukowy oraz wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w 150 polskich firmach. W przeglądzie literatury odniesiono się do stanu wiedzy prezentowanego w literaturze polskiej i światowej. W badaniach empirycznych zastosowano technikę badawczą Paper and Pencil Interview (PAPI). Prezentując wyniki badań warto zwrócić uwagę na wyraźne ukierunkowanie przedsiębiorstw na zmieniające się potrzeby klienta i skłonne do modyfikacji profilu działalności. Ponadto, źródła przewagi konkurencyjnej wyznaczają nowe standardy w branży, innowacjach i technologii. W odniesieniu do trwałości przewagi konkurencyjnej firmy planują działania w dłuższym horyzoncie czasowym (powyżej 3 lat), jednak nie precyzują długofalowych planów w perspektywie powyżej 5 lat. Przedsiębiorstwa posiadające znaczącą przewagę względem konkurentów wykorzystują źródła przewagi konkurencyjnej pozwalające im na tworzenie wartości dla klientów. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy można przyjąć, że posiadają trwałą przewagę konkurencyjną. Wyniki badań stanowią, że przedsiębiorstwa zajmujące silną pozycję konkurencyjną w podejściu do przewagi względem konkurentów kierują się potrzebami klienta i dążeniem do nadania przewadze trwałego charakteru
URL http://ibrkk.pl/id/243/Numery_archiwalne
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót