Doskonalenie procesów biznesowych w branży outdoorowej z perspektywy społecznej odpowiedzialności – analiza wybranych podmiotów

Renata Brajer-Marczak

Abstract

The paper presents the importance of the CSR concept in the outdoor-wear industry. It was observed that the producers of outdoor clothing and equipment try to base their business model on the values such as social dimension of their business and responsibility for the natural environment. The present paper aims to show the relationship between the socially responsible business model of the company and its approach to process improvement. It is indicated that the pressure to constantly search for the possibility of introducing changes in the outdoor products has different consequences, and not always, despite the strong emphasis on the importance of environmental aspects, allows for maintaining pro-environmental standards. These considerations are related to two companies producing specialist, modern outdoor clothing, selling their products on global markets. The paper is based on critical literature review, analysis of Internet sources, observation of practice, and individual structured interview extended with a free-wheeling conversation on the subject.
Autor Renata Brajer-Marczak (NE / KEiOP)
Renata Brajer-Marczak
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuBusiness process improvement in outdoor-wear market from the CRS perspective – analysis of selected companies
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr516
Paginacja27-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimdoskonalenie procesów, branża outdoorowa, CSR
Słowa kluczowe w języku angielskimprocess improvement, outdoor-wear market, CSR
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono znaczenie koncepcji CSR w branży outdoorowej. Stwierdzono, że producenci odzieży i sprzętu outdoorowego swój model biznesowy próbują opierać na wartościach, jakimi są społeczny wymiar prowadzonej działalności i odpowiedzialność za środowisko naturalne. Celem artykułu było wskazanie związków między społecznie odpowiedzialnym modelem biznesu przedsiębiorstwa a podejściem do doskonalenia realizowanych procesów. Zwrócono uwagę na to, że presja ciągłego poszukiwania możliwości wprowadzania zmian w wyrobach branży outdoorowej rodzi różne konsekwencje i nie zawsze, mimo silnego eksponowania znaczenia aspektów ekologicznych, pozwala na utrzymanie prośrodowiskowych standardów. Rozważania odniesiono do dwóch firm produkujących specjalistyczną nowoczesną odzież outdoorową, sprzedających swoje produkty na rynkach światowych. Do realizacji tak określonego celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu, kwerendę źródeł internetowych, obserwację praktyki oraz indywidualny wywiad ustrukturyzowany uzupełniony wywiadem swobodnym.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.516.03
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Brajer-Marczak_Doskonalenie_procesow_biznesowych_w_branzy_outdoorowej.pdf 779,6 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót