Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań

Hanna Sikacz

Abstract

Purpose – The purpose of the study is to assess the quality of environmental information in leading integrated reports published by capital groups in Poland. The indicators that have been chosen for the study are in accordance with the GRI guidelines. Design/methodology/approach – The study selected several integrated reports of capital groups that are seen as socially responsible. A detailed analysis (quantitative and qualitative) of the content of the reports helped provide more common conclusions. The study used the method of induction. Findings – Integrated reporting in its present form is mainly marketing practice. Developed by leading capital groups in Poland integrated reports are difficult to compare with each other, even if they are based on the same guidelines. The large volume of reports because of refers to certain extensive parts of text within individual environmental indicators hinders the readability of published material. In addition, reporting of environmental indicators is a partial. The credibility of the presented reports cannot be confirmed in all cases, and if it can be confirmed, is limited. These findings raise doubts about the usefulness of reports for stakeholders. Originality/value – The publication is one part of the three part series of articles devoted to a detailed analysis of reports leading integrated capital groups. Discussion on the quality of these reports can contribute indirectly to improving the readability and comparability of reporting, and consequently their greater usability.
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (85)
Pages311-324
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishraport zintegrowany, CSR, wytyczne GRI, wskaźniki środowiskowe, grupa kapitałowa
Keywords in Englishintegrated report, CSR, The GRI Sustainability Reporting Guidelines, environmental indicators, capital group
Abstract in PolishCel – Celem opracowania jest ocena jakości informacji środowiskowych w wiodących raportach zintegrowanych publikowanych przez grupy kapitałowe w Polsce. Wskaźniki, które zostały wybrane do badań, są zgodne z wytycznymi GRI. Metodologia badania – Do badań wybrano kilka raportów zintegrowanych podmiotów, które postrzega się jako społecznie odpowiedzialne. Szczegółowa analiza (ilościowa i jakościowa) treści raportów pozwoliła wyciągnąć uogólniające wnioski. W badaniach wykorzystano metodę indukcji. Wynik – Raportowanie zintegrowane w obecnym kształcie ma charakter bardziej marketingowy. Opracowane przez wiodące grupy kapitałowe w Polsce raporty zintegrowane trudno porównywać ze sobą, jeśli nawet opierają się na tych samych wytycznych. Duża objętość raportów oraz odsyłanie do obszernych fragmentów tekstu w ramach poszczególnych wskaźników środowiskowych utrudnia czytelność opublikowanego materiału. Dodatkowo raportowanie wskaźników środowiskowych ma charakter częściowy. Wiarygodność prezentowanych raportów nie jest potwierdzona we wszystkich przypadkach, a jeśli jest potwierdzona, to w ograniczonym zakresie. Powyższe spostrzeżenia budzą wątpliwości co do użyteczność raportów dla interesariuszy. Oryginalność/wartość – Publikacja jest jedną z trzech części cyklu artykułów poświęconego szczegółowej analizie raportów zintegrowanych wiodących grup kapitałowych. Dyskusja nad jakością tych raportów może przyczynić się pośrednio do poprawy czytelności i porównywalności raportów, a w konsekwencji ich większej użyteczności.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.1.85-25
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/123/article/6880/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Sikacz_Aspekty_srodowiskowe2017.pdf 621,74 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back