Przydatność koncepcji zarządzania 3.0 dla funkcjonowania organizacji nonprofit – jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Wojciech Thiel

Abstract

The Management 3.0 concept is based on team management using agile management methodologies and derives from information technology. It was explored in relation to enterprises (commercial organizations focused on profit). The literature on the subject lacks research relating to the usefulness of the management concept 3.0 to describe the functioning of non-profit organizations. The article presents the specific nature of the operation of the Volunteer Fire Brigade unit (VFB), and on this background, features have been described which indicate that the analysed non-profit organization is to a small extent characterized by an organization managed in accordance with the management concept 3.0. This is a prerequisite for further research, addressing the possibility and legitimacy of using modern management concepts in relation to non-enterprise organizations (non-profit organizations, administrative bodies or their associations). The aim of the work is to present the concept of management 3.0, as a cognitively inspirational concept of improving management in units of the Volunteer Fire Brigade.
Author Wojciech Thiel (WUE)
Wojciech Thiel,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsUsefulness of the concept management 3.0 for operation of the non-profit organizations –the volunteer fire brigadeunit
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No132
Pages565-576
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishochotniczastrażpożarna, zarządzanie3.0, agile, zarządzanie organizacją, organizacjanonprofit
Keywords in Englishvolunteer firebrigade, management3.0, agile ,organization management, non-profit organization
Abstract in PolishKoncepcja Zarządzania 3.0 opiera się na kierowaniu zespołami z wykorzysta-niem metodyk zarządzania zwinnego i wywodzi się z informatyki. Była ona eksplorowana w stosunku do przedsiębiorstw (organizacji komercyjnych nastawionych na zysk). W literaturze przedmiotu brakuje badań odnoszących się do przydatności koncepcji zarządzania 3,0 do opisu funkcjonowania organizacji non profit. W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), a na tym tle, opisano cechy, które wskazują, że analizowana organizacja non profit w małym stopniu znamiona organizacji zarządzanej zgodnie z koncepcją zarządzania 3.0. Stanowi to przesłankę do dalszych badań, podejmujących problematykę możliwości i zasadności stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania w stosunku do organizacji niebędących przedsię-biorstwami (organizacji non-profit, organów administracji lub ich związków). Celem pracy jest ukazanie koncepcji zarządzania 3.0, jako inspirującej poznawczo koncepcji doskonalenia zarządzania w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.132.41
URL https://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2019/04/zeszyt-132.html
Languagepl polski
File
Thiel_Przydatność_ koncepcji_ zarządzania 3.0 _2018.pdf 577,66 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back