Social insurance of farmers vs. the concept of sustainable development

Elżbieta Hajduga

Abstract

The concept of sustainable development, based on harmonious coexistence and mutual interactions of three areas (orders): economic, environmental and social is also related to agriculture. Social aspects of sustainable development in agriculture refer to such areas as education, culture, health care and the broadly approached population living standards. One of the indicators for living standards measurement can take the form of income earned by farmers, as the basis for paying social insurance contributions. The purpose of this article is to present the basic dilemmas referring to social insurance of those farmers who do not run a business, at the background of social aspects related to sustainable development concept. The author used the following research methods: analytical and critical approach to the subject literature and legal acts, as well as formal methods including graphical and tabular description
Author Elżbieta Hajduga (EMaT / DFaA)
Elżbieta Hajduga,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsUbezpieczenie społeczne rolników a koncepcja zrównoważonego rozwoju
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No397
Pages89-99
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, ubezpieczenie społeczne rolników
Keywords in Englishsustainable development, social insurance of farmers
Abstract in PolishKoncepcja zrównoważonego rozwoju, oparta na harmonijnym współistnieniu i wzajemnym oddziaływaniu trzech obszarów (ładów): ekonomicznego, środowiskowego i społecznego obejmuje również rolnictwo. Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju rolnictwa dotyczą obszarów związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz szeroko pojmowanych warunków życia ludności. Jednym ze wskaźników pomiaru poziomu życia może być określenie dochodów rolników jako podstawy płacenia składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych dylematów związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników nie prowadzących działalności gospodarczej na tle społecznych aspektów koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podstawowymi metodami badawczymi wykorzystanymi przez autorkę były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym metoda opisu graficznego i tabelarycznego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.397.07
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hajduga_Social_insurance_of_farmers_vs.pdf 364,46 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back