Polskie obszary metropolitalne a wybrane komponenty kapitału ludzkiego - analiza na podstawie samooceny kompetencji

Alicja Grześkowiak

Abstract

The paper is focused on assessing the resources of selected human capital elements in regard with metropolitan areas. The analysis is conducted in two ways: a comparison is made between the level of competences declared by metropolitan residents and respondents from other territorial units as well as the differences within metropolitan areas are examined in the sense of confronting their central cities and the surrounding outer zones. The study is based on nationwide survey data and the quantitative approach is used – average results are compared and association plots are used to identify the largest deviations in contingency tables. The analysis leads to the conclusions that there are significant differences in the level of the competences and an advantageous situation in this regard occurs in the metropolitan areas
Author Alicja Grześkowiak (MISaF / IZM / KEBO)
Alicja Grześkowiak,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Other language title versionsPolish Metropolitan Areas and Selected Components of Human Capital: Analysis Based on Self-Assessment of Competences
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No1
Pages49-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishobszary metropolitalne, kapitał ludzki, kompetencje
Abstract in PolishW artykule podjęto tematykę dotyczącą oceny zasobów wybranych elementów kapitału ludzkiego w odniesieniu do obszarów metropolitalnych. Analiza została przeprowadzona w dwóch ujęciach: dokonano porównania poziomu kompetencji deklarowanych przez mieszkańców obszarów metropolitalnych i respondentów z pozostałych jednostek terytorialnych oraz przeprowadzono ocenę różnic istniejących wewnątrz obszarów metropolitalnych w sensie zestawienia miast centralnych i otaczających je stref zewnętrznych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z ogólnopolskiego badania sondażowego, stosując ujęcie ilościowe – porównano przeciętne wyniki oraz zastosowano wykresy asocjacji w celu zidentyfikowania największych odchyleń w tabelach kontyngencji. Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować wnioski o występowaniu istotnych różnic w zasobach kompetencji i przewadze obszarów metropolitalnych w tym zakresie
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.1.49
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/5632
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back