Technologiczne wyznaczniki kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w branży ciepłowniczej

Aleksandra Łakomiak

Abstract

The purpose of the research was to determine the technical parameters (indicators) affecting the level and structure of heat and electricity generation costs. The thesis to be verified in the article stated that shaping the height of costs is possible when the impact of technical parameters of manufacturing devices on the cost level is taken into account. The research involved the use of information on the techniques and technology of five power industry companies – three combined heat and power (CHP) plants, one heating plant and one power plant. Additionally, the information on heat production costs in five periods was used. The article describes the characteristics of the technological systems of the analyzed plants and presents a comparative analysis with respect to energy transformation. The test results confirmed that the costs of heat production are affected by such factors as: technology used in the result of the impact of location factors, the quality of the primary fuel combusted and the production efficiency associated with the combination index.
Author Aleksandra Łakomiak (MISaF / IR / KRFiK)
Aleksandra Łakomiak,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Other language title versionsTechnological determinants of heat and electricity manufacturing costs in the heating industry
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2018
No30
Pages172-189
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishciepłownictwo, koszty wytwarzania, produkcja skojarzona
Keywords in Englishheating, production costs, combined production
Abstract in PolishCelem badań jest określenie technicznych paramentów (wskaźników) wpływających na poziom oraz strukturę kosztów wytwarzania ciepła i energii elektry-cznej. W artykule poddano weryfikacji tezę, która brzmiała: kształtowanie wysokości kosztów jest możliwe przy uwzględnieniu wpływu, jaki wywierają na poziom kosztów parametry techniczne urządzeń wytwórczych. Do przeprowadzenia badania wykorzystano informacje dotyczące techniki i technologii pięciu przedsiębiorstw energetycznych – trzech elektrociepłowni, jednej ciepłowni i jednej elektrowni – oraz informacje o kosztach wytwarzania w pięciu okresach. Przedstawiono charakterystykę układów technologicz-nych i dokonano ich analizy porównawczej pod względem przemian energetycznych. Wyniki badań potwierdzają, że na wysokość kosztów wytwarzania ciepła i energii elek-trycznej mają wpływ takie czynniki, jak: zastosowana technologia, będąca skutkiem wpływu czynników lokalizacyjnych, jakość spalanego paliwa podstawowego i sprawności wytwarzania powiązane ze wskaźnikiem skojarzenia.
DOIDOI:10.17512/znpcz.2018.2.15
URL http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2030.pdf
Languagepl polski
File
Lakomiak_Technologiczne_wyznaczniki_kosztow.pdf 978,55 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back