Statystyczne metody doboru zmiennych w porządkowaniu liniowym

Andrzej Bąk

Abstract

One of the major problems in the economic studies conducted by the methods of data analysis (including methods of linear ordering) is a selection of variables. This problem concerns the inclusion of variable low-resource information, omitted variables with high re-source information or taking account of collinear variables. This can lead to an incorrect as-sessment of studied phenomena and making a wrong decision. In the literature there are pre-sented two approaches to the selection of variables: substantive and statistical. The aim of the article is to present some statistical methods of variables selection that can be used in economic studies conducted by the methods of linear ordering and assessment of their effec-tiveness in the light of the correctness of generated rankings. In the analysis of the correct-ness of the rankings selected measures of quality assessment of linear ordering methods have been used. This study has used data on the rankings of academic institutions, a pllord package and R program.
Author Andrzej Bąk (EMaT / DEaCS / ZMiIE)
Andrzej Bąk,,
- Zakład Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No468
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishporządkowanie liniowe, metody doboru zmiennych, program R
Keywords in Englishlinear ordering, variables selection methods, R program
Abstract in PolishJednym z najważniejszych problemów w badaniach ekonomicznych prowa-dzonych za pomocą metod analizy danych (w tym metod porządkowania liniowego) jest do-bór zmiennych. Problem ten dotyczy włączenia zmiennych o małym zasobie informacyj-nym, pominięcia zmiennych o dużym zasobie informacyjnym lub uwzględnienia zmiennych współliniowych. Może to prowadzić do błędnej oceny badanych zjawisk i podejmowania niewłaściwych decyzji. W literaturze przedmiotu prezentowane są dwa podejścia do zagad-nienia doboru zmiennych: merytoryczne i statystyczne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod statystycznych doboru zmiennych, które mogą być wykorzystane w ba-daniach ekonomicznych prowadzonych za pomocą metod porządkowania liniowego oraz ocena ich efektywności w świetle poprawności uzyskiwanych rankingów. W analizie po-prawności rankingów zastosowano wybrane mierniki oceny jakości metod porządkowania liniowego. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dane dotyczące rankingów uczelni akademickich oraz pakiet pllord i program R.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.468.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41297
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak_Statystyczne_metody_doboru_zmiennych_w.pdf 562,12 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back