Rozwój działalności badawczo-rozwojowej - studium przypadku SISMS Sp. z o.o. i ZPAS S A

Grzegorz Krzos , Janusz Kolbusz

Abstract

As a result of pilot studies, it was noted that most enterprises in the ICT industry in Lower Silesia do not have separate departments/companies responsible for research and development (76%). The authors decided to find the reasons for this state by selecting a pilot study and an in-depth company SISMS Sp. z o.o and ZPAS S. A., which this department has been running for 2 years. The issue of research and development (R & D) activities of ICT enterprises is, in the opinion of the authors, an important and current element of innovative activity, which should have an impact on the attractiveness and competitiveness of each enterprise. For this reason, the main goal of the article is to try to identify the reasons for the creation, scope of action and determine the consequences of the formally separated research and development activity of an enterprise operating in the ICT industry. The results from the conducted study provide interesting conclusions, firstly the main reason for the separation of the R & D department was the requirement for a competition for EU funding, otherwise the activity would not be separated in the organizational structure, secondly the R & D department's activity increases the attractiveness of the company from the recruitment perspective as an attractive employer and clients perspective, because the R & D activity will provide them new values in the form of new improved products / services of the company. In turn, in the opinion of the management board of SISMS Sp. zoo. and ZPAS S. A. the purpose of R & D activity should create new or significantly improved products that will provide the company with new revenues and increase its competitiveness.
Author Grzegorz Krzos (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Grzegorz Krzos,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Janusz Kolbusz
Janusz Kolbusz,,
-
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/1
Pages37-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdziałalność badawczo-rozwojowa, innowacje, zarządzanie projektami
Keywords in Englishresearch and development activities, innovations, UE project management
Abstract in PolishW wyniku badań pilotażowych zauważono, że większość przedsiębiorstw z branży ICT na Dolnym Śląsku nie posiada wyodrębnionych działów/spółek badawczo-rozwojowych (76%). Autorzy postanowili znaleźć przyczyny takiego stanu, wybierając na badanie pilotażowe i pogłębione przedsiębiorstwo SISMS Sp. z o.o i ZPAS S. A., które taki dział prowadzą od kilku lat. Problematyka działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw bazujących na rozwiązaniach informatycznych stanowi w opinii autorów ważny i aktualny element działalności innowacyjnej, która powinna mieć wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa. Z tego względu głównym celem artykułu jest próba identyfikacji przyczyn powstania, zakresu działania, przyjętej orientacji i określenia skutków wyodrębnionej formalnie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa działającego w branży IT. Wyniki z przeprowadzonego badania dostarczają interesujących wniosków, po pierwsze: główną przyczyną wyodrębnienia działu B+R był wymóg konkursu o dofinansowanie z UE, w innym przypadku ta działalność nie byłaby wydzielana w strukturze organizacyjnej, po drugie: działalność działu B+R podnosi atrakcyjność przedsiębiorstwa z perspektywy rekrutacyjnej jako atrakcyjnego pracodawcy i perspektywy klientów, gdyż działalność B+R dostarczy im nowych wartości w postaci nowych/ulepszonych produktów/usług firmy. Z kolei w opinii zarządów SISMS Sp. z o.o. i ZPAS S.A. celem działalności B+R powinno być kreowanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, procesów, które spółce dostarczą nowych przychodów i podniosą jej konkurencyjność.
Languagepl polski
File
Krzos_Kolbusz_Rozwoj_Dzialalnosci_Badawczo_Rozwojowej_Studium.pdf 266,88 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back