Ocena Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Ewa Szabela-Pasierbińska

Abstract

The aim of the article was to assess the effects of measures taken under the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007–2013 in the regions of Eastern Poland in the field of education and development. In the research, taxonomic methods were used: cluster analysis was performed and a synthetic measure was determined which was the indicator of the relative level of development (BZW) for 2007 (the beginning of the Programme) and for 2014 (after the end of the Programme). In both approaches, socio-economic indicators related to education and development were used. The results of the conducted analyses have shown that in synthetic terms, the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007–2013 did not bring significant changes in the studied area. Voivodships of Eastern Poland (apart from the Lublin province) in 2014 still occupied the last places in Poland and even the deterioration of their situation in relation to 2007 was observed.
Author Ewa Szabela-Pasierbińska (ES / DFaEA)
Ewa Szabela-Pasierbińska,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsAssessment of the Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (10)
Pages39-51
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishPolska Wschodnia, kapitał ludzki, ład społeczny, analiza wielowymiarowa
Keywords in EnglishEastern Poland, human capital, social order, multivariate analysis
Abstract in PolishCelem artykułu była ocena efektów działań podjętych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 w województwach Polski Wschodniej w dziedzinie edukacji i rozwoju. W badaniach posłużono się metodami taksonomicznymi – przeprowadzono analizę skupień oraz wyznaczono miarę syntetyczną, jaką był wskaźnik względnego poziomu rozwoju (BZW) dla lat 2007 (początek Programu) oraz 2014 (po zakończeniu Programu). W obu podejściach wykorzystano wskaźniki ładu społecznego dotyczące dziedziny edukacji i rozwoju. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 nie przyniósł istotnych zmian w badanej dziedzinie – województwa Polski Wschodniej (oprócz lubelskiego) w 2014 r. nadal zajmowały ostatnie miejsca w Polsce, zaobserwowano nawet pogorszenie ich sytuacji w stosunku do 2007 r.
DOIDOI:10.15611/sie.2018.2.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szabela-Pasierbinska_ Ocena_Programu_Operacyjnego_Rozwoj_Polski_Wschodniej.pdf 1,07 MB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back