Bariery w zarządzaniu różnorodnością kulturową – wymiar indywidualny, grupowy i organizacyjny

Sylwia Przytuła , Katarzyna Krysińska-Kościańska

Abstract

Diversity management is currently the highest stage in the development of the human resource function. In light of the development of multinational corporations, where work is performed in teams made up of representatives of many nationalities, one of the aspects of diversity management is managing cultural diversity. In culturally heterogeneous teams, there is a positive creative potential, but many limitations remain at the individual, group, and entire organization levels that prevent the attaining of many strategic goals. The aim of this article is to highlight these barriers using a case study as the basis and to recommend solutions to address the indicated constraints
Author Sylwia Przytuła (MISaF / IOaM / KZK)
Sylwia Przytuła,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
, Katarzyna Krysińska-Kościańska
Katarzyna Krysińska-Kościańska,,
-
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, [1641-0882], (B 13 pkt)
Issue year2017
No3/4
Pages105-124
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzarządzanie różnorodnością, różnorodność kulturowa, bariery
Keywords in Englishbarriers, diversity management, cultural diversity
Abstract in PolishZarządzanie różnorodnością stanowi obecnie najwyższe stadium rozwoju funkcji personalnej. Z uwagi na coraz większą liczbę przedsiębiorstw międzynarodowych, w których praca wykonywana jest w zespołach złożonych z przedstawicielu wielu narodowości, istotnym zagadnieniem jest jeden z aspektów zarządzania różnorodnością (diversity management) – zarządzanie różnorodnością kulturową (cultural diversity management). W zespołach heterogenicznych kulturowo zauważa się pozytywny potencjał kreowany przez ich różnorodność, jednak wciąż jest jeszcze wiele ograniczeń na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji, które uniemożliwiają osiągnięcie wielu strategicznych zamierzeń. Celem niniejszego artykułu jest opisanie wspomnianych barier na podstawie przeprowadzonego case study oraz rekomendacja rozwiązań niwelujących wskazane ograniczenia
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 27-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-03-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back