Koherencja i swoistość wartości sektorów publicznego i prywatnego

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The conducted research of the private and public performance allows to conclude that we may deal with gradual and progressive convergence of both sectors. More often public sector appeals to the market values and at the same time the private sector – to the code which is closer to the public one. It happens because of the growing social expectations towards both public and private organizations. Society expects that companies will conduct their business in consonance and respect with natural and social environment and participation in execution of social functions of the state. On the other hand society expects from public sector the decentralization of decisional centers, an inclusion of social groups into the public matters and moreover to be governed by the rules of effectiveness and coherence within the process of establishing and distributing of the welfare. The main target of the article has been to define common and diversified values of both – private and public sectors. More detailed targets of the article, whose role is to support the accomplishment of the main target, come as follows: 1) Defining the essence, types and meaning of the values, 2) Drawing up the profile of the main features and functions of the private and public sector, 3) Conducting the comparative analysis of the organizational values within the public and private sectors in the context of the evolution of management paradigm
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsCoherence and peculiarity of the value of the private and public sector
Journal seriesHumanities and Social Sciences, ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol22
No1
Pages197-210
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwartości, nowe zarządzanie publiczne, zarządzanie publiczne, dobre rządy, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
Keywords in Englishvalues, New Public Management, Public governance, Good governance, Corporate Social Responsibility
Abstract in PolishBadania nad funkcjonowaniem sektora publicznego i prywatnego skłaniają do wniosku, że mamy do czynienia ze stopniową konwergencją obu sektorów. Coraz częściej sektor publiczny odwołuje się do wartości rynkowych, z kolei sektor prywatny – do wartości właściwych sektorowi publicznemu. Dzieje się tak na skutek rosnących oczekiwań społecznych wobec organizacji biznesowych i publicznych. Od przedsiębiorstw społeczeństwo oczekuje prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska społecznego i naturalnego oraz partycypacji w realizacji funkcji socjalnych państwa. Z kolei od organizacji publicznych wymaga decentralizacji ośrodków decyzyjnych, inkluzji grup społecznych w sferę spraw publicznych czy wreszcie, kierowania się, w procesie tworzenia i dystrybucji dóbr publicznych, zasadami skuteczności i efektywności. Urzeczywistnienie tych dwóch zasad w praktyce, oznacza dbałość o terminową realizację zadań, uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów2 . Celem głównym artykułu jest określenie wybranych wartości wspólnych oraz różnicujących sektor publiczny i prywatny. Cele szczegółowe, podporządkowane realizacji tak sformułowanego celu głównego, to: Określenie istoty, rodzajów i znaczenia wartości. Charakterystyka głównych cech i funkcji pełnionych przez sektor publiczny i prywatny. Analiza porównawcza wartości organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego w kontekście ewoluowania paradygmatów zarządzania. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zastosowana metoda badawcza to analiza i krytyka piśmiennictwa
DOIDOI:10.7862/rz.2017.hss.14
Languagepl polski
File
Teneta-Skwiercz_Koherencja_i_swoistosc_wartosci_sektorow.pdf 554,99 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back