Matematyzacja ekonomii - grzech pierworodny? Wieloaspektowa analiza wpływu i przyczyn

Aleksander Ostapiuk

Abstract

The aim of this article is to take a broad look at how mathematics has influenced economics and to critically analyse this process. The article begins with an analysis of the impact of mathematics on other sciences since the days of the ancient Greeks. Descartes is presented as a person who made that mathematics became a real queen of the sciences. Then the increase of the influence of mathematics on intellectual life is shown. Positivism is presented as a starting point which created a suitable atmosphere to begin the marginal revolution. From that moment mathematics has had an increasing impact on economics. The climax fell after World War II and the article shows that influence from different views. This article tries to find an answer why this mirage of economics and mathematics is possible and why neoclassical economics accepted it so willingly. The article also presents the negative consequences of this connection, with the crisis of the 2008 inclusive. At the end of the article the suggestion is proposed that economics should use mathematics as a tool, and not treat it as an end in itself.
Author Aleksander Ostapiuk (WUE)
Aleksander Ostapiuk,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsMathematisation of economics - original sin? Multifaceted analysis of influence and causes
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages91-104
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishekonomia neoklasyczna, matematyzacja, homo oeconomicus, redukcjonizm, formalizm
Keywords in Englishneoclassical economics, mathematisation, homo oeconomicus, reductionism, formalism.
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób matematyka wpłynęła na ekonomię, a także krytyczna analiza tego procesu. Artykuł rozpoczęto od zbadania wpływu matematyki na inne nauki, począwszy od czasów starożytnych Greków. Kartezjusza zaprezentowano jako osobę, za sprawą której matematyka stała się królową nauk. Następnie przeanalizowano zwiększenie wpływu matematyki na życie intelektualne. Pozytywizm jest ujęto jako asumpt do rewolucji marginalistycznej. Od tego momentu matematyka miała coraz większy wpływ na ekonomię. Moment kulminacyjny w tej relacji przypadł na okres po II wojnie światowej − w tekście ten wpływ przedstawiono w różnych ujęciach. W tekście podjęto również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego mariaż ekonomii i matematyki jest możliwy i dlaczego ekonomia neoklasyczna tak chętnie na niego przystała. W artykule omówiono negatywne konsekwencje tego połączenia, z kryzysem z 2008 roku włącznie, a także wysunięto propozycję, by ekonomia korzystała z matematyki jako narzędzia, a nie traktowała jej jako celu samego w sobie.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40612
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
ostapiuk_Matematyzacja_ekonomii_grzech_pierworodny_wieloaspektowa.pdf 337,07 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back