Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym w działalności korporacji transnarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A

Jan Rymarczyk

Abstract

KGHM Polska Miedź S.A. belongs to the largest enterprises in Poland and the largest producers of copper and silver all over the world. In the last years the company has taken the intensive foreign expansion in order to buy the deposits and copper mines in South and Nord America. The most part of its production (80%) is expported, mainly to European countries and China and substantial part comes from abroadi.e. from Sierra Gorda Mine in Chile. A big price fluctuation in the world markets and USD exchange rate in which the copper and silver prices are quoted, threaten to keep a financial liquidity of the company an budget execution. In connection with that KGHM formulated the hedging strategy against the most important market risks to which belong price risk, exchange rate risk and in a lower grade interest rate risk, liquidity risk and investment and desinvestment risk. The main hedging instruments were forward, option and their combinations. Their application protected the financial effects of the Corporation but involved great expanses and loses, which means it could achieve a larger benefits if it did not hedge its activities. Because of it KGHM made change of its hedge policy in the last years and currently uses protection with derivates to a lesser extent than in the past.
Author Jan Rymarczyk (ES / DIER)
Jan Rymarczyk,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsHedging in the market risk management of transnational corporations on the example of KGHM Polska Miedź S.A
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No4 (16)
Pages36-51
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishKGHM Polska Miedź S.A., instrumenty pochodne, ryzyko cenowe, ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej
Keywords in EnglishKGHM Polska Miedź S.A., derivatives, price risk, exchange rate risk, interest rate risk
Abstract in PolishKGHM Polska Miedź S.A. należy do największych przedsiębiorstw w Polsce oraz największych producentów miedzi i srebra na świecie. W ostatnich latach spółka podjęła intensywną ekspansję zagraniczną, pozyskując złoża i kopalnie w Ameryce Południowej i Północnej. Zdecydowana większość jej produkcji, bo aż 80%, jest eksportowana, głównie do krajów europejskich i Chin, a znaczna część pochodzi z zagranicy, tj. z kopalni Sierra Gorda w Chile. Znaczna okresowa fluktuacja cen na rynkach światowych oraz kursu dolara amerykańskiego, w którym generalnie kwotowane są ceny miedzi i srebra, zagraża utrzymaniu płynności finansowej spółki i realizacji budżetu. W związku z tym KGHM sformułował strategię zabezpieczeń przed najważniejszymi ryzykami rynkowymi, do których zalicza się ryzyko cenowe, ryzyko walutowe, a także w mniejszym stopniu ryzyko zmian stóp procentowych, ryzyko płynności oraz ryzyko inwestycji i dezinwestycji. Głównym instrumentem zabezpieczającym były opcje oraz różne ich kombinacje. Ich stosowanie zabezpieczało wyniki finansowe spółki, ale wiązało się z kosztami i znacznymi stratami, tj. utratą korzyści z powodu niestosowania zabezpieczeń derywatami. W związku z tym KGHM zrewidował dotychczasową politykę i obecnie stosuje zabezpieczenie za pomocą instrumentów pochodnych w znacznie mniejszym zakresie niż poprzednio.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.03
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rymarczyk_Zabezpieczenie_przed_ryzykiem_rynkowym.pdf 1,11 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back