Triangulacja w badaniach jakościowych

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

Development of marketing research has a multi-directional character, which is expressed by the emergence of new approaches and research products that find application in solving diverse decision-making problems in the sphere of marketing in enterprises and other market entities. Development of quantitative methods is accompanied by the growth of significance of qualitative research. A great diversity of qualitative research is proved by the multitude of perspectives and research approaches and theoretical opinions, as well as methods and techniques occurring within its framework. Focused group interviews or in-depth individual interviews as well as semiotics, ethnography, including virtual ethnology, photography as a method of visual sociology, biographic method and narrative interview based on autobiographical narration have to be indicated among them. The goal of the paper is to show the possibilities of application of triangulation in qualitative research and the role of triangulation in the processes of creation of in-depth marketing knowledge.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsTriangulation in qualitative research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No525
Pages11-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbadania jakościowe, triangulacja, metody badawcze, dane
Keywords in Englishqualitative research, triangulation, research methods, data
Abstract in PolishRozwój badań marketingowych ma charakter wielokierunkowy, a wyrazem tego jest powstawanie nowych podejść i produktów badawczych znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu różnych problemów decyzyjnych z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach i innych podmiotach rynku. Rozwojowi metod ilościowych towarzyszy wzrost znaczenia badań jakościowych. O dużej różnorodności badań jakościowych świadczy wielość występujących w ich ramach perspektyw oraz stanowisk teoretycznych, a także metod i technik. Wśród nich należy wskazać nie tylko na zogniskowane wywiady grupowe czy też pogłębione wywiady indywidualne, ale również na semiotykę, etnografię, w tym etnografię wirtualną, fotografię jako metodę socjologii wizualnej, metodę biograficzną, wywiad narracyjny bazujący na opowieści autobiograficznej. Celem artykułu jest ukazanie możliwości stosowania triangulacji w badaniach jakościowych oraz jej znaczenia w procesach tworzenia pogłębionej i unikalnej wiedzy marketingowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.525.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Traingulacja_w_badaniach_jakosciowych.pdf 761,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back