Ongoing monitoring of the performance of the internal audit activity in the public and private sectors

Piotr Bednarek

Abstract

The purpose of this article is to present how internal auditors in the public and private sectors define ongoing monitoring of internal audit activities. The empirical material for analysis was gathered from interviews conducted in Poland with 28 internal auditors employed in 30 organisations. The gathered data revealed many similarities and differences between internal auditors’ perception of the essence of this term. The results show that ongoing monitoring of internal audit activities is most often understood as supervising internal auditor by the CAE to ensure that an audit engagement is performed in accordance with the International Standards for Professional Practice of Internal Auditing, the objectives of the engagement are reached, and the work program is realized.
Autor Piotr Bednarek (ZIF / IR / KRC)
Piotr Bednarek
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Inne wersje tytułuBieżące monitorowanie wyników działalności audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr515
Paginacja125-135
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimmonitorowanie, kontrola, jakość, audyt wewnętrzny, doskonalenie
Słowa kluczowe w języku angielskimmonitoring, control, quality, internal audit, improvement
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób audytorzy wewnętrzni w sektorze publicznym i prywatnym definiują bieżące monitorowanie działań audytu wewnętrznego. Materiał empiryczny do analizy został zebrany za pomocą wywiadów przeprowadzonych w Polsce z 28 audytorami wewnętrznymi zatrudnionymi w 30 organizacjach. Zebrane dane ujawniły liczne podobieństwa i różnice w postrzeganiu istoty tego pojęcia. Bieżące monitorowanie działalności audytu wewnętrznego jest najczęściej rozumiane jako sprawowanie nadzoru przez zarządzającego audytem wewnętrznym nad audytorem wewnętrznym w celu zapewnienia, że zadania audytowe są wykonywane zgodnie z międzynarodowymi standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, cele tych zadań są osiągane, a programy tych zadań są realizowane.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.09
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76664
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bednarek_Ongoing_Monitoring_Of_The_Performance_Of_The_Internal.pdf 369,15 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót