Portfolio investment as a factor for the development of the Russian economy as one of the BRIC countries

Magdalena Broszkiewicz

Abstract

Portfolio investments have an impact on the development of financial markets around the world, especially in countries of growing importance for the global economy. Russia is one of the countries which are mainly linked to the energy and raw materials sector, so at a time of fluctuations on those markets, its economy is less predictible for international investors. The regulations for investors in this country (also non-residents) need to be improved to overcome the negative effects of world financial crisises and to rebuild financial markets. Russia is also an economy with large amounts of capital to invest, so it is interesting to observe its financial flows to other countries in the situation when existing regulations are stopping capital for domestic investment. The following article analyzes the flows of portfolio investment in Russia in the twenty-first century based on balance of payments data in conjunction with changes in the geopolitical situation and the investment attractiveness of the country. Capital invested in the form of portfolio investments is fragile and often short-term, and it is most vulnerable to periods of recession, causing rapid changes in the flow of this kind of capital. These relationships can be clearly observed in Russia. The strong interest of foreign investors in the Russian economy, in the form of direct and portfolio investments, started in 2000 and lasted until 2006. In the first half of 2008, decreases were slow compared to the record high of the previous year, but from September they accelerated to such an extent that by the end of the year they had reached almost 100%, depicting a sharp decline of foreign investors’ interest in the Russian securities market. This translated into a decline on the Russian stock market. The Russian economy since the beginning of the twenty-first century has experienced a significant influx of foreign capital, including in the form of portfolio investment. However, in comparison with the possibilities of the development of the economic potential of Russia, it is still a small amount.
Author Magdalena Broszkiewicz (ES / DF)
Magdalena Broszkiewicz,,
- Department of Finance
Journal seriesEkonomia Międzynarodowa, ISSN 2082-4440, e-ISSN 2300-6005, (B 7 pkt)
Issue year2017
Vol19
Pages116-133
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishinwestycje portfelowe, Rosja, międzynarodowe przepływy finansowe
Keywords in Englishportfolio investment, Russia, international financial flows
Abstract in PolishInwestycje portfelowe mają niewątpliwy wpływ na rozwój światowych rynków finansowych, szczególnie w przypadku krajów o rosnącym znaczeniu dla światowej gospodarki. Rosja jest jednym z krajów, których gospodarka jest bardzo silnie związana z wydobywaniem surowców naturalnych oraz ze źródłami energii nieodnawialnej, w związku z czym w okresie wahań na rynkach tych dóbr cała gospodarka staje się mniej przewidywalna dla inwestorów. Regulacje rynku finansowego Rosji dla inwestorów krajowych i zagranicznych powinny zostać przeformułowane w taki sposób, aby redukować efekty negatywnych zdarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych i odbudować rynek wewnętrzny. Rosja posiada znaczące rezerwy kapitału, które można przeznaczyć na inwestycje, więc interesującą kwestią pozostaje kierunek przepływu inwestycji portfelowych z Rosji do innych krajów w czasie, kiedy rodzimy rynek nie stwarza zachęt do inwestycji na rynku finansowym. W zaprezentowanym artykule zawarto rozważania na wskazane tematy, wykorzystując bilans płatniczy Rosji i informacje o inwestycjach portfelowych w ujęciu napływu kapitału na ten rynek i jego odpływu wraz z analizą atrakcyjności inwestycyjnej tego kraju. Inwestycje portfelowe uważane za mniej znaczące dla gospodarki kraju przyjmującego i często krótkoterminowe są najbardziej podatne na okresy recesji, które powodują gwałtowne zmiany w przepływie tego rodzaju kapitału. Zjawisko to można wyraźnie zaobserwować w gospodarce Rosji. Silne zainteresowanie zagranicznych inwestorów gospodarką rosyjską w formie inwestycji bezpośrednich i portfelowych rozpoczęło się w 2000 r. i trwało do 2006 r. W związku z trendami światowymi i kryzysem gospodarczym w pierwszej połowie 2008 r. na rynku kapitałowym w Rosji odnotowano znaczne spadki (w porównaniu z rokiem poprzednim wyniosły prawie 100%, co wskazuje na spadek zainteresowania inwestorów zagranicznych rosyjskim rynkiem papierów wartościowych). Rosyjska gospodarka od początku XXI wieku doświadczyła znacznego napływu kapitału zagranicznego, w tym w formie inwestycji portfelowych. Jednak w porównaniu z możliwościami rozwoju potencjału gospodarczego Rosji jest to nadal niewielka liczba.
DOIDOI:10.18778/2082-4440.19.01
URL http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23156
Languageen angielski
File
Broszkiewicz_Portfolio_investment_as_a_factor.pdf 1,31 MB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back