Rola i znaczenie preferencji podatkowych w podatkach lokalnych

Michał Sosnowski

Abstract

The article discusses the issue of using tax reliefs and exemptions in local taxes by self-governments in their fiscal policy. The local taxes in the polish tax system were presented and then the essence of tax concessions and exemptions as elements of tax structure in the legal and economic aspect was discussed. The empirical research concerned the level, structure and dynamics of tax reliefs and exemptions, also in relation to revenues from local taxes in the years 2007 to 2017. The conclusion is that tax reliefs and exemptions can be important tools for actively influencing economic processes, with the proviso that their legal structure will be simple and deprived of numerous, often very difficult to meet conditions. However, in order to comply with the principle of fair taxation, it is necessary to eliminate those preferences that do not meet any significant and desirable economic or social function, which are the result of pressure groups or inappropriate lobbying.
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsThe role and importance of tax preferences in local taxes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages215-229
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpolityka fiskalna, podatek lokalny, ulga podatkowa, samorząd
Keywords in Englishfiscal policy, local tax, tax relief, self-government
Abstract in PolishW artykule omówiono problematykę wykorzystywania ulg i zwolnień podatkowych w podatkach lokalnych przez władze samorządowe w ich polityce fiskalnej. Przedstawiono podatki lokalne w polskim systemie podatkowym oraz omówiono istotę ulg i zwolnień podatkowych jako elementu konstrukcji podatków w aspekcie prawnym i ekonomicznym. Badaniami empirycznymi objęto poziom, strukturę i dynamikę ulg i zwolnień podatkowych także w odniesieniu do wpływów z podatków lokalnych w latach 2007-2017. W konkluzji stwierdzono, że ulgi i zwolnienia podatkowe mogą stanowić ważne narzędzie aktywnego oddziaływania na procesy gospodarcze, przy zastrzeżeniu, że ich konstrukcja prawna będzie prosta i pozbawiona licznych, często bardzo trudnych do spełnienia warunków. Natomiast w myśl zasady sprawiedliwego opodatkowania konieczne jest eliminowanie preferencji niespełniających żadnej istotnej i pożądanej funkcji gospodarczej czy społecznej, są efektem działania grup nacisku lub niewłaściwego lobbingu.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sosnowski_M_Rola_i_Znaczenie_Preferencji_Podatkowych_w_Podatkach_2018.pdf 798,74 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back