Review of Value at Risk estimation methods

Radosław Stefaniak

Abstract

On a daily basis, managers in risk management teams use a number of methods to manage various types of risk. One of the most popular methods of measuring market risk is Value at Risk. Estimation of Value at Risk gives a possibility to determine a loss, which can occur or can be exceeded with a given probability and tolerance level. Moreover, this measure of risk shows in just one number entire risk of the portfolio. In addition, various methods and probability distributions can be used to estimate Value at Risk. A goal of this paper is the evaluation of Value at Risk estimation methods on the basis of backtesting results. In the empirical part, the data for 4 investment portfolios was used. The portfolios were diversified in terms of geographic location of firms that were taken into consideration.
Author Radosław Stefaniak (WUE)
Radosław Stefaniak,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsPrzegląd metod szacowania wartości zagrożonej (Value at Risk)
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No519
Pages173-183
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwartość zagrożona, estymacja, testy wsteczne, ryzyko całkowite, portfel inwestycyjny
Keywords in EnglishValue at Risk, estimation, backtesting, investment portfolio
Abstract in PolishMenedżerowie w pionie zarządzania ryzykiem używają wielu metod, by zarządzać różnego rodzaju ryzykiem. Jedną z najpopularniejszych metod zarządzania ryzykiem rynkowym jest szacowanie wartości zagrożonej (VaR). Obliczenie wartości zagrożonej daje możliwość oszacowania wartości straty, która może zostać osiągnięta lub przekroczona z danym prawdopodobieństwem. Co ważne, narzędzie, jakim jest VaR, daje możliwość oszacowania ryzyka całkowitego dla analizowanego portfela. Niemniej jednak wiele metod oraz rozkładów prawdopodobieństwa może zostać użytych do oszacowania wartości zagrożonej. Celem niniejszej pracy jest ocena metod szacowania VaR za pomocą modeli testów wstecznych oraz wyciągnięcie wniosków na ich podstawie. W części empirycznej zostały użyte dane dla czterech portfeli inwestycyjnych. Zostały one zdywersyfikowane wg kryterium położenia geograficznego firm, których akcje zostały wzięte do analizy.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.519.14
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Stefaniak_R_Review_Of_Value_At_Risk_Estimation_Methods_2018-1.pdf 488,46 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back