Rola zakładowego planu kont w budowie informacji ekonomicznej w publicznej szkole wyższej

Anna Ćwiąkała-Małys , Krzysztof Małys

Abstract

The basis for financial accounting system of a public university is a detailed and thorough preparation of so called accounting policy that is a set of precepts and conceptions of registration, calculation or settlement of economic activity with the usage of prerequisites resulting from Accounting Acts, State Standards of Accounting and law on public finances. Company’s chart of accounts have a vital meaning because it is a base of the whole financial accounting and management system of a university as taking into consideration its specificity it constitutes an essential tool which generates synthetic information in a process of a current and long-run management. The proper organization of company’s charts of accounts is a necessary element to implement controlling solutions and account for gained results of given tasks and also for a budget usage.
Author Anna Ćwiąkała-Małys
Anna Ćwiąkała-Małys,,
-
, Krzysztof Małys (WUE)
Krzysztof Małys,,
- Wroclaw University of Economics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages75-87
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishuczelnia publiczna, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, plan kont
Keywords in Englishpublic university, financial accounting, economic accounting, chart of accounts
Abstract in PolishPodstawą systemu rachunkowości finansowej publicznej uczelni wyższej jest wnikliwe i gruntowne opracowanie tzw. polityki rachunkowości, czyli zestawu prawideł i koncepcji ewidencjonowania, kalkulowania czy rozliczania zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, Krajowych Standardów Rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych. Znaczące miejsce w tych działaniach zajmuje zakładowy plan kont, będący jednocześnie bazą całego systemu rachunkowości finansowej i zarządczej uczelni, gdyż uwzględniając ściśle jej specyfikę, stanowi niezbędne narzędzie generujące syntetyczne informacji w procesie zarządzania bieżącego jak długookresowego. Odpowiednie zorganizowanie zakładowego planu kont jest elementem niezbędnym do wdrożenia w uczelni rozwiązań controllingowych i rozliczania kierowników z uzyskiwanych efektów oraz powierzonych im zadań, a także realizacji budżetu.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cwiakala_Malys_A_Małys_K_Rola_Zakladowego_Planu_Kont_w_Budowie_2018.pdf 805,23 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back